Archive | 1 септембра, 2017

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

СРЕЂЕНА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА (2)

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА / СТАРАТЕЉА

Пријем и кретање родитеља и старaтеља у школи

 1. Родитељи и старатељи не могу се слободно кретати кроз школу, осим на местима која су за то предвиђена: у ходнику испред наставничке канцеларије.
 2. У школу родитељи долазе када су родитељски састанци, „отворена врата“, „дани отворене школе“, по позиву одељењског старешине, педагошко-психолошке службе или директора.
 3. Када су „дани отворене школе“ родитељи се морају најавити најмање три дана раније.
 4. При уласку у школу обавезно је пријављивање помоћно-техничком особљу, који ће родитеља упутити где се одржава разговор или састанак.
 5. Забрањено је слободно кретање родитеља и старатеља кроз школу, улазак у учионицу /ПРЕКИДАЊЕ НАСТАВЕ/ и боравак у школском дворишту.

Дужности родитеља, односно старатеља ученика су да:

 1. прати понашање, учење и успех свог детета и редовно се информише о томе,
 2. сарађује са одељенским старешином,
 3. сарађује са предметним наставницима,
 4. сарађује са педагошко-психолошком службом и поштује предлоге стручних органа
 5. учествује у појачаном васпитном раду који је организован за његово дете
 6. редовно присуствује родитељским састанцима,
 7. пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,
 8. понаша се пристојно у комуникацији са запосленима у школи и осталим учесницима школског живота
 9. не комуницира са другим ученицима, осим уз дозволу родитеља тих ученика
 10. доприноси остваривању планираних задатака школе и побољшању услова живота и рада у њој,
 11. у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.

ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКЕ

СРЕЂЕНА ПРАВИЛА-УЧЕНИЦИ (1)

Почетак и завршетак наставе

 1. Ученици долазе у школу 10 минута пре почетка првог часа.
 2. Ако ученик закасни на час не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ одмах улази у учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог одељења.
 3. Између часова одмори трају 5 минута, с тим што велики одмор траје 15 минута. Велики одмор је између 2. и 3.часа .
 4. За време великог одмора ученици излазе из учионице у ходник или двориште, зависно од временских прилика. Ученици могу изаћи из зграде, односно дворишта само за време одмора који траје 15 минута.
 5. За време одмора ученици су дужни да одржавају дисциплину, да чувају школску имовину и да воде рачуна о свом угледу и угледу школе.
 6. По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште.
 7. Изузетно, ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено планом рада школе.
 8. Одсуствовање ученика са појединог часа одобрава предметни наставник, а одсуствовање са наставе у току дана одобрава одељењски старешина.

 Обавезе ученика

Ученик има обавезу да:

 • редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 • поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;
 • ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 • у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика;
 • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
 • чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.
 • Ученици су дужни да у школу долазе уредни, у пристојној одећи, са пристојним фризурама, у складу са својим годинама.
 • Пушење се забрањује у затвореним просторијама у којима се обавља васпитно-образовна делатност (укључујући и зборнице) и обезбеђује смештај, боравак и исхрана деце и ученика, као и у школском дворишту.
 • Забрањено је у школску зграду и двориште уношење експлозивног материјала, пиротехничких средстава, оружја, кама, бодежа, као и других опасних предмета.

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.

Одговорност ученика

Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди школа појачава васпитни рад са учеником у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, уз обавезно учешће родитеља, односно старатеља ученика.

Ученик који прекрши правила понашања школе може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе, ако је та обавеза у време извршења била прописана Законом или посебним законом (Закон о основном образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и васпитану) и за повреду забране, у складу са Законом.

Односи међу ученицима

Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи и пристојно се понаша према њима.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са школским психологом, односно педагогом.

Ученик који се понаша непримерено, грубо, агресивно и некултурно према другим ученицима, запосленима и трећим лицима, дисциплински одговара за своје понашање, у складу са одредбама Закона и Статута школе.

Дужности редара

Дежурни ученик – редар, долази у школу 15 минута пре осталих ученика. Одељењски старешина у свом одељењу одређује по два редара са списка ученика. Дужност редара ученик обавља недељу дана.

Редар је дужан да:

– прегледа учионицу по доласку у школу, припреми прибор и остала наставна средства потребна за рад,

– пријави одмах штету коју установи приликом доласка у учионицу, као и штету која се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући,

– за време одмора чува ствари ученика, проветрава учионицу и обавља остале послове неопходне за почетак наредног часа,

– по налогу предметног наставника доноси наставна средства, учила и прибор,

– пријављује одсутне ученике ради евидентирања,

– последњи напушта учионицу, утврђује исправност инвентара, гаси светло, затвара прозоре и прикупља заборављене ствари ученика, које предаје дежурном особљу школе,

– води рачуна о чистоћи и реду у учионици,

– по налогу одељењског старешине или предметног наставника обавља и друге послове

– Ако наставник закасни и не дође на час 5 минута од почетка часа, дежурни ученик – редар обавештава директора, његовог помоћника или педагошко психолошку службу о томе, а ако њих нема – секретара или неког од наставника.

– Ако наставник не дође, а замена се не може обезбедити, ученици остају у учионици и припремају се за наредни час. Дежурни ученици – редари су обавезни да воде рачуна о дисциплини.

Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност редара и дежурног ученика, радно време секретаријата школе, време рада библиотеке, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које проистичу из задатака у вези са извршавањем прописа у области исхране ученика, заштите на раду, противпожарне заштите, обезбеђења имовине, пријема и кретања странаца и других лица у школи, као и остале одредбе које обезбеђују нормалне услове за рад и дисциплину у школи.

Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, појединачне одлуке директора и школских органа, да се придржава прописа и да чува углед ученика и школе, поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи, чува имовину школе, чистоћу и естетески изглед школских просторија, да се стара о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.