Archive | 14 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, петак 15.5.2020.

Математика- Упоређивање разломака-РТС 2

 ЗАПРЕМИНА КВАДРА И КОЦКЕ, утврђивање

Урадити 5-7 задатка из Радних листова ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ И КВАДРА 197-201.страна од какших  ка тежим

Користити видео линкове са претходних часова

 

Српски језик-

Олданини вртови, Гроздана Олујић, 2. део-ТВ програм РТС 2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

ПРИДЕВИ, ЗНАЧЕЊЕ И ФУНКЦИЈА У РЕЧЕНИЦАМА

Пројектујемо текст песме са изостављеним придевима и предлажемо да песму променимо тако што ћемо на празну црту написати неки други придев. (У сваком стиху написати нови, другачији придев.)

На крај села ________________ кућа, ти, ти, ти

(градивни придев)

___________________кућа, та, та, та

(описни)

_____________ кућица.

(описни)

Ту ми седи ___________ мајка, ти, ти, ти

(присвојни)

______________ мајка, та, та, та,

(описни)

______________ мајчица

(присвојни)

Мајка има _____________ ћерку, ти, ти, ти

(описни)

_______________ ћерку, та, та, та

(описни)

_______________ ћеркицу.

(описни)

Ћерка има _____________ руке, ти, ти, ти

(описни)

_____________руке, те, те, те

(описни)

_____________ ручице.

(описни)

 

– Како изгледа песма без придева?

– Која вам се варијанта више свиђа, са или без придева?

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, петак 15.5.2020.

Српски језик- Писање скраћеница: мерне јединице и опште скраћенице (ОШ, бр, итд, стр. и нпр) -ТВ програм РТС2

Уколико у Мудрици није урађено урадити за понедељак.

Шта Голијат може, Халфдаан Расмусен

Screenshot_276

Прочитати песмицу и до понедељка је научити напамет.

 

Математика-

 Редослед рачунских радњи дељење Дуж. Поређење дужи-ТВ програм РТС2;

 

Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем

Уџбеник урадити наредне две стране до понедељка.

Screenshot_277

Прилог

Наставни лист         

  1. Запиши све бројеве:

дељиве бројем три који припадају другој и трећој десетици;

_________________________________________________________

дељиве бројем два, веће од 6 а мање од 20;

_________________________________________________________

дељиве бројем пет, а мање од 45.

_________________________________________________________

  1. Колико се пута број 3 садржи у најмањем броју треће десетице?

_________________________________________________________

  1. Израчунај на два начина:

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ- ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛE ОД 01.06.-16.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ- ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛE ОД 01.06.-16.06.2020.

На основу измене и допуне Правилника о календару образовно васпитног рада за основне школе предвиђено је да школе на следећи начин приведу крају ову школску годину. О променама је потребно обавестити ученике и родитеље.

Од понедељка 01.06.2020. до уторка 16.06.2020.школа организује посебне часове наставе на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниви постигнућа из одређене области/ теме из одговарајућих предмета, програма и активности.

О намери да похађају посебне часове наставе ученици претходно обавештавају одељењског старешину.

Он лајн

Припремна настава

 

српски

математи

географ.

 

 

 

Начин, поступак и ктритеријум оцењивања

Правилником о измени Правилника о оцењивању дата је могућност да број оцена може бити мањи од четири због ванредне ситуације изазване епидемијом.

Обавезни предмети са недељним фондом часова од четири недељно треба да имају најмање једну оцену добијену усменим испитивањем ученика. Обавезни предмети који имају мање од четири часа недељно , уколико није било елемената за утврђивање оцене, могу изузетно да утврде једну оцену усменим испитивањем, користећи неки од погодних веб алата.

Закључна оцена се изводи слично као и до сада. Потребно је проценити ниво остварености образовно васпитних исхода, знања, вештина и ставова, нивоа одговорности у раду , као и рад током целе школске године. При извођењу закључне оцене потребно је узети у обзир све оцене од почетка школске године, и оне које су добијене током наставе на даљину. Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима, тј.на оним садржајима којима се обезбеђује остваривање исхода предмета, програма и активности.

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА ЈЕ ЈАВНА И ОБРАЗЛОЖЕНА. У складу са тим, ако ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену може УСМЕНО да одговара у школи у датим терминима. Посебни часови се организују у групама за мање од 10 ученика у учионици, на начин који осигурава здравље и безбедност ученика и запослених у складу са препорукама надлежних органа, у школском простору.

 ЗА УЧИТЕЉЕ

Настава у 2. полугодишту се завршава 16.06.2020. До тада сте у обавези да радите он лајн / не долазите у школу/ да будете у контакту са ученицима, док не реализујете свој план и програм. Оцене закључујете у другој недељи јуна.

13.05.2020.        Мирјана Бугарски, школски психолог

Директор школе

______________________

Виолета Нинковић