Archive | 18 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, уторак 19.5.2020.

Математика- Дуж, права и полуправа, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати ТВ час и запсати најбитније

Дељивост; садржавање; дељење двоцифреног броја; задаци са две операције

Наставни лист -урадити у свеску         

 1. Запиши све бројеве:

дељиве бројем три који припадају другој и трећој десетици;

_________________________________________________________

дељиве бројем два, веће од 6 а мање од 20;

_________________________________________________________

дељиве бројем пет, а мање од 45.

_________________________________________________________

 1. Колико се пута број 3 садржи у најмањем броју треће десетице?

_________________________________________________________

 1. Израчунај на два начина:

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

 

Српски језик- Врсте речи: придеви, описни придеви, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати ТВ час и запсати најбитније

Равнотежа, Драган Лукић

Screenshot_289

ПРОЧИТАТИ ПЕСМИЦУ И ПРЕПИСАТИ ЈЕ ПИСАНИМ ЛАТИНИЧНИМ СЛОВИМА У СВЕСКУ.

 

Музичка култура- Седи Ћира на врх сламе, народна песма-РТС2;

Отпевати песме и тактирати рукама, снимити видео снимак и послати

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, уторак 19.5.2020.

Српски језик- Подела улога, Гвидо Тартаља-РТС2;

Пажљиво слушати час и записати најважније.

АНАЛИЗА ПИСМЕНОГ ЗАДАТКА

Аудио снимком полати прочитан писмени задатак.

 

Математика-  Квадар.
Особине квадра-ТВ програм РТС;

Пажљиво слушати час и записати најважније.

ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ

Задаци:

 1. Реши једначине.

X : 16 – 1 256 = 3 744

4 ∙ Z – 9 =

5 905 – 27 ∙ S = 316

9629 + 7791 : Y = 10 000

 1. Одреди непознат број:

45 • x = 15 750      x • 15 = 235 230     68 • x = 859 316

 1. Израчунај:

5 • x = 1 375         x • 6 = 14 922             x : 8 = 985          461 258 : x = 7

 1. Одреди број који с бројем 75 даје 48 750.
 2. Који број подељен бројем 48 даје количник 252?
 3. Количник броја 235 840 и броја ѕ је 67. Коликије број ѕ?
 4. Одреди скуп решења неједначина:

Ѕ : 3 < 2      60 : Y < 12    14 ∙ X > 6

 1. Одреди скуп природнх бројева који су решења неједначина.

X + 60 < 220

Ѕ – 40 > 30

 1. Анђела је замислила један број. Помножила га је бројем 8, а онда и бројем 12. Када је сабрала добијене производе, добила је број 200. Који број је замислила Анђела?

10 Дариа је замислила број, па га помножила бројем 7, а потом и бројем 16. Добијене проиводе је сабрала и добила број 230. Који број је Дариа множила бројевима 7 и 16.

 1. Јанко је замислио неки број, помножио га бројем 99 и добио 98 901. Који број је замислио?

 

 

Музичка култура

Страни композитори, слушање музике, РТС2:

Пажљиво слушати час и записати најважније.

СВИРАЊЕ ПЕСАМА ИЗ ДОДАТКА ЗА РАДОЗНАЛЕ

 

Физичко васпитање