Archive | октобар 2021

Utvrdjivanje gradiva

  1. а) На­пи­ши ци­фра­ма број:

де­вет­на­ест хи­ља­да две­ста три­де­сет је­дан

три­де­сет ми­ли­о­на пе­де­сет хи­ља­да шест

шест ми­ли­јар­ди два­де­сет хи­ља­да пет

б) На­пи­ши ре­чи­ма број:

79 320

2 000 193

4 000 150 000

  1. а) На­пи­ши да­те бро­је­ве у об­ли­ку зби­ра про­из­во­да јед­но­ци­фре­них бро­је­ва.

85 706 =

700 384 =

б) Ко­ју ме­сну вред­ност има ци­фра 5 у бро­ју 591 006?

  1. а) На­цр­тај бро­јев­ну по­лу­пра­ву и озна­чи на њој све не­пар­не јед­но­ци­фре­не бро­је­ве, ако је је­ди­нич­на дуж 1cm.

4. Из­ра­чу­нај:

   25  397                      739 138                      10 380                          602 000

+ 11 235                   + 214 973                    –  4 550                       – 158 207

  1. a) Три во­за­ча су укуп­но пре­шла 4000 km не­ког пу­та. Пр­ви је пре­шао 1250 km, дру­ги 180 km ма­ње, a тре­ћи oстaтaк. Koли­ко je ки­ло­ме­та­ра пре­шао дру­ги во­зач, a ко­ли­ко тре­ћи?

б) Уме­сто * на­пи­ши од­го­ва­ра­ју­ће ци­фре:

    4*34                   1*643

+ 54*6                –   37*7

   **27*                   *486*