Архиве

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 21.4.2020.

ТВ-РТС2

Пажљиво слушати и ЗАПИСАТИ најбитније.

ctvrti

Српски језик:

Дуги и кратки наглашени слогови у речи 92. и 93. страна О језику

 

Природа и друштво:

ДРЖАВА И ВЛАДАРИ 118,19,120. страна уџбеник.

Научити лекцију, четвртак -усмено одговарање за оцену у ЕСДНЕВНИК.

Погледати клип са Јутјуба како би значајно употпунили знање

 

МАТЕМАТИКА:

УПОРЕЂИВАЊЕ РАЗЛОМАКА

РАДНИ ЛИСТ СТРАНЕ: 181. и 182. задаци:4, 6, 7 а, 8, 11.

 

Музичка култура- ПЕСМА„БЛИЖИ СЕ БЛИЖИ ЛЕТО“,

Научити напамет песму, илустровати је, отпевати видео или аудио записом и послати вибером.

 

Моје дете

Феноменалан сајт за родитеље, ученике, наставнике за низ разноврсних садржаја првог до четвртог разреда…

https://www.mojedete.info/zadaci-kontrolne-vezbe-iz-matematike-za-4-razred-osnovne-skole/

 

Screenshot_133

Нови директор школе

Поштовање и част је да је нови директор школе професор разредне наставе Виолета Нинковић. Јако лепо је на Седници Наставничког већа представила себе, своје планове и начине реализације. Честитке од срца и успешан рад и сарадњу свих колега Са Виолетом желим !

Violeta

PRIVATNI CASOVI- I do IV razred

Za sve detaljnije informacije putem telefona ili FB. Popust traje do kraja prvog polugodista.Dodjite da budemo najbolji, brzo ucimo i savladamo tehniku ucenja, steknemo puno znanja, prof. Sasa Jovanovic

CASOVI

Za ucenike V-petog razreda Matematika, takodje s tim da je grupni rad od 2-4 ucenika po 250 dinara po casu. Ovo se prevashono odnosi na ucenike osnovnih skola: Sveti Sava, Momcilo Zivojinovic, Kosta Djukic, kao i skola u Kovacevcu , Americu, Velikoj Krsni, Jagnjilu, Vlaskoj, Selo Mladenovcu, Granicama, Sepsinu. Casovi se odrzavaju kod mene (lokacija 1 km od autobuske stanice) ili po dogovoru dolazim. Srdacan pozdrav!

ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКЕ

СРЕЂЕНА ПРАВИЛА-УЧЕНИЦИ (1)

Почетак и завршетак наставе

 1. Ученици долазе у школу 10 минута пре почетка првог часа.
 2. Ако ученик закасни на час не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ одмах улази у учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог одељења.
 3. Између часова одмори трају 5 минута, с тим што велики одмор траје 15 минута. Велики одмор је између 2. и 3.часа .
 4. За време великог одмора ученици излазе из учионице у ходник или двориште, зависно од временских прилика. Ученици могу изаћи из зграде, односно дворишта само за време одмора који траје 15 минута.
 5. За време одмора ученици су дужни да одржавају дисциплину, да чувају школску имовину и да воде рачуна о свом угледу и угледу школе.
 6. По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште.
 7. Изузетно, ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено планом рада школе.
 8. Одсуствовање ученика са појединог часа одобрава предметни наставник, а одсуствовање са наставе у току дана одобрава одељењски старешина.

 Обавезе ученика

Ученик има обавезу да:

 • редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 • поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;
 • ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 • у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика;
 • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
 • чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.
 • Ученици су дужни да у школу долазе уредни, у пристојној одећи, са пристојним фризурама, у складу са својим годинама.
 • Пушење се забрањује у затвореним просторијама у којима се обавља васпитно-образовна делатност (укључујући и зборнице) и обезбеђује смештај, боравак и исхрана деце и ученика, као и у школском дворишту.
 • Забрањено је у школску зграду и двориште уношење експлозивног материјала, пиротехничких средстава, оружја, кама, бодежа, као и других опасних предмета.

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.

Одговорност ученика

Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди школа појачава васпитни рад са учеником у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, уз обавезно учешће родитеља, односно старатеља ученика.

Ученик који прекрши правила понашања школе може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе, ако је та обавеза у време извршења била прописана Законом или посебним законом (Закон о основном образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и васпитану) и за повреду забране, у складу са Законом.

Односи међу ученицима

Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи и пристојно се понаша према њима.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са школским психологом, односно педагогом.

Ученик који се понаша непримерено, грубо, агресивно и некултурно према другим ученицима, запосленима и трећим лицима, дисциплински одговара за своје понашање, у складу са одредбама Закона и Статута школе.

Дужности редара

Дежурни ученик – редар, долази у школу 15 минута пре осталих ученика. Одељењски старешина у свом одељењу одређује по два редара са списка ученика. Дужност редара ученик обавља недељу дана.

Редар је дужан да:

– прегледа учионицу по доласку у школу, припреми прибор и остала наставна средства потребна за рад,

– пријави одмах штету коју установи приликом доласка у учионицу, као и штету која се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући,

– за време одмора чува ствари ученика, проветрава учионицу и обавља остале послове неопходне за почетак наредног часа,

– по налогу предметног наставника доноси наставна средства, учила и прибор,

– пријављује одсутне ученике ради евидентирања,

– последњи напушта учионицу, утврђује исправност инвентара, гаси светло, затвара прозоре и прикупља заборављене ствари ученика, које предаје дежурном особљу школе,

– води рачуна о чистоћи и реду у учионици,

– по налогу одељењског старешине или предметног наставника обавља и друге послове

– Ако наставник закасни и не дође на час 5 минута од почетка часа, дежурни ученик – редар обавештава директора, његовог помоћника или педагошко психолошку службу о томе, а ако њих нема – секретара или неког од наставника.

– Ако наставник не дође, а замена се не може обезбедити, ученици остају у учионици и припремају се за наредни час. Дежурни ученици – редари су обавезни да воде рачуна о дисциплини.

Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност редара и дежурног ученика, радно време секретаријата школе, време рада библиотеке, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које проистичу из задатака у вези са извршавањем прописа у области исхране ученика, заштите на раду, противпожарне заштите, обезбеђења имовине, пријема и кретања странаца и других лица у школи, као и остале одредбе које обезбеђују нормалне услове за рад и дисциплину у школи.

Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, појединачне одлуке директора и школских органа, да се придржава прописа и да чува углед ученика и школе, поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи, чува имовину школе, чистоћу и естетески изглед школских просторија, да се стара о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Срећан почетак нове школске 2017/2018. године

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ!

Пуно успеха у школи, осмех на лице и у радне победе!

Подела распореда часова

Начин рада у школи

Ормарићи ученика-начин употребе

ПОТРЕБНА ОСТАЛА СРЕДСТВА ЗА ШКОЛУ:

Укоричене свеске за Српски језик и Математику A4 формат, А4 свеска за Свет око нас, неколико свесака за вежбање, VOJA-вежбанке за српски језик и математикуНотна свеска за музичко, блок број 4, Воја -блок број 5

Дрвене боје, фломастери, темпере, водене боје, воштане боје, селотејп трака, маказе, лепак, прибор за цртање, гумица, резач, ПИШИ БРИШИ по могућству танка! (Сав материјал држати несто у ранчевима-перници, нешто у ормарицу)

Избор за представника Савета родитеља

Разговор: Отворена врата, Дан када родитељи могу присуствовати настави

РАСПОРЕД ЧАСОВА:

2. РАЗРЕД
 
ДАНИ 1.час 2. час 3.час 4. час 5. час 6. час
Понедељак Српски ј. Математика Свет око нас Физичко в. Верска нас.  
Уторак Математика Српски ј. Музичка к. Чувари пр. Физичко в.  
Среда Српски ј. Математика Ликовна к. Ликовна к. ЧОС/ЧОЗ  
Четвртак Математика Српски ј. Свет око нас Физичко в. Допунска н.  
Петак Српски ј. Математика Енглески ј. Енглески ј. Слоб.актив.  
 

 

Разредни старешина: САША ЈОВАНОВИЋ

 

4. РАЗРЕД
 
ДАНИ 1.час 2. час 3.час 4. час 5. час 6. час
Понедељак Математика Српски ј. Пр. и друш. Физичко в. Верска нас.  
Уторак Српски ј. Математика Музичка к. Од игдорачунар Физичко в.  
Среда Математика Српски ј. Ликовна к. Ликовна к. ЧОС/ЧОЗ  
Четвртак Српски ј. Математика Пр. и друш. Физичко в. Допунска н. Додатнан .
Петак Математика Српски ј. Енглески ј. Енглески ј. Слоб.актив.  
 

 

 Разредни старешина: САША ЈОВАНОВИЋ

torba

Formiranje odeljenja za skolsku 2015/2016. godinu

http://zelenaucionica.com/strucno-uputstvo-za-formiranje-odeljenja-za-skolsku-201415-godinu-cenus/

Формирање одељења и група у средњим школама

Средње школе су дужне да приликом формирања одељења примењују члан 29. Закона о средњем образовању и васпитању.

Настава се изводи у одељењу до 30 ученика. Одељење не може имати мање од 15 ученика.

У одељењу, односно васпитној групи ученика у школама за ученике са сметњама у развоју може бити од 6 до 12 ученика, а за практичну наставу до 6 ученика.

За припаднике националне мањине образовно-васпитни рад остварује се и на језику и писму националне мањине, односно двојезично, ако се приликом уписа у први разред за то определи најмање 15 ученика. Школа може да остварује образовно-васпитни рад на језику и писму националне мањине, односно двојезично и за мање од 15 ученика уписаних у први разред, уз сагласност Министарства.

У средњим стручним школама које у одељењу имају мањи број ученика од законом утврђеног броја, одељење се формира спајањем различитих образовних профила код извођења наставе из предмета са истим планом и програмом.

Одељења се могу делити на групе за извођење наставе за оне предмете за које је то предвиђено наставним планом и програмом.

 

Prosvetarima po 215 dinara u oktobru

AUTOR: V. A.

Beograd – Novu školsku godinu prosvetni radnici u Srbiji dočekuju sa prosečnom platom od oko 43.000 dinara, a od oktobarske plate (koja se isplaćuje u novembru) sledi im skromna povišica od 0,5 odsto, kao i ostalim zaposlenim u javnom sektoru. Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović najavljuje razgovore o korekciji koeficijenata odmah po formiranju nove vlade, a ukoliko pregovori ne urode plodom on ne isključuje mogućnost da do štrajka u školama dođe u oktobru ili novembru.

Pavlović je na jučerašnjoj konferenciji za novinare kazao da se Sindikat obrazovanja Srbije zalaže da vlada donese uredbu kojom bi se omogućilo formiranje odeljenja u srednjim školama i sa manje od 15 učenika. Pavlović je podsetio da je zbog skandala sa malom maturom, u atraktivnim školama (gimnazijama, ekonomskim, medicinskim…) povećan broj učenika i odeljenja, dok su srednje stručne škole ostale poluprazne. Наставите са читањем

Prosvetari neće u penziju

AUTOR: V. A.

Beograd – Na listi tehnoloških viškova samo u Beogradu nalazi se 736 prosvetnih radnika, od čega 107 nema nijedan čas. Koliko će se ljudi još naći na ovom spisku zavisi, pre svega, od toga da li će Ministarstvo prosvete dozvoliti da se formiraju odeljenja sa manje od 15 đaka, jer trenutno u prestonici 54 odeljenja ima manje učenika od tog broja, rečeno je juče na konferenciji za novinare Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Tomislav Jovanovic
Prema podacima tog sindikata, na području Školske uprave Niš ima ukupno 637 viškova, a 31 nastavnik je ostao bez ijednog časa. Dramatična situacija je i u Kragujevcu, gde više od 500 nastavnika dočekuje novu školsku godinu sa smanjenim fondom ili potpuno bez časova. Milan Jevtić, član Unije, demantovao je tvrdnje načelnika ŠU Kragujevac da će oko 50 nastavnika imati problem sa fondom časova, napominjući da je on tokom leta raspisao veliki broj konkursa za prijem u radni odnos bez saglasnosti sindikata i uz potpuno ignorisanje liste tehnoloških viškova. Situacija nije bolja ni u drugim gradovima u Srbiji: U Leskovcu je na spisku tehnoloških viškova 226 prosvetara, u Požarevcu 278, Vranju 207, Kruševcu 154… Na području Srednjebanatskog okruga 235 nastavnika ostalo je bez dela norme, a 11 bez ijednog časa. Наставите са читањем

Ne bežim od izazova

AUTOR: MARIJA STOJANOVIĆ

Beograd – Dijana Vukomanović, potpredsednica SPS, u izjavi za Danas ne isključuje mogućnost da postane ministarka prosvete u rekonstruisanoj Vladi Srbije.

Odgovarajući na pitanje da li će doći na čelo resora prosvete i nauke, o čemu se u medijima spekuliše, odnosno da li bi pristala na takvu ponudu, naša sagovornica navodi da ima iskustvo od skoro 20 godina rada u naučnoistraživačkim institutima, da je status prosvetnih radnika i naučnika neadekvatan njihovom znanju i radu, ali da je moguće unaprediti situaciju u tom domenu, kao i da nema strah od novih izazova.

– Nije bitno da li bih ja „pristala“ da budem ministar prosvete, tehnologije i nauke, nego je bitno da li imam kvalifikacije, radno i političko iskustvo da budem relevantni kandidat za takvu izuzetno odgovornu funkciju. Gotovo dve decenije sam radila u naučnoistraživačkim institutima, dugi niz godina sam sarađivala, odnosno rukovodila projektima i finansijskim sredstvima u saradnji sa domaćim i međunarodnim (ne)vladinim organizacijama, i imam menadžersko iskustvo rešavanja problema, ne samo u kancelariji već i na terenu. Nemam strah od novih izazova, jer znam da se problemi ne rešavaju naredbom već kompromisom – navodi Dijana Vukomanović za Danas.

ddd

Vukomanovićeva ističe da je status prosvetnih radnika i naučnika neadekvatan njihovom znanju i radu, što zna jer je bila jedna od njih, ali misli da je moguće izboriti se za veću budžetsku stavku za ovaj resor, „jer je to pitanje ljudskih prava na znanje i progres“.

– A znanje nije roba, kako tvrde lideri LDP, već je znanje naš strateški resurs. Još nešto mi daje samopouzdanje: bila sam i „vukovac“ u gimnaziji i najbolji student generacije i doktorirala sam političke nauke na Beogradskom univerzitetu, koji je danas među 350 najboljih na svetu. Ipak, sve ovo još uvek ne znači da ću baš ja biti novi ministar – kaže Vukomanovićeva.

Komentarišući reči potpredsednice SNS Zorane Mihajlović da „ovo nije Vlada Ivice Dačića, ovo je Vlada Srbije“, Dijana Vukomanović navodi da veruje da će se svi partneri iz vladajuće koalicije složiti sa izjavom prvog potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića da „ovo nije Vlada ni Ivice Dačića, ni Vučića, nego Vlada Srbije“. Наставите са читањем

Počinje školska godina, a Srbija nema ili ima ministra prosvete?

Prosveta će samo sedam dana pre početka nove školske godine dobiti ministra, što, kako kažu u ministarstvu, neće uticati na normalan početak nastave

 
 
Foto: Tanjug/Filip KraičanićFoto: Tanjug/Filip Kraičanić

Sednica Skupštine Srbije na kojoj će novi ministri u rekonstruisanoj Vladi Srbije, a samim tim i novi ministar prosvete, položiti zakletvu, zakazana je za 26. avgust, što je samo 7 dana pred početak školske godine. Iz Ministarstva prosvete, međutim, kažu za Telegraf da će nova školska godina nesmetano početi i da sve ide po planu.

Vlada uskoro sistemski o Petnici

Nova Vlada Srbije će, bez obzira ko bude ministar prosvete i nauke, naći sistemsko rešenje za funkcionisanje Istraživačke stanice Petnica, naše svetski poznate institucije za rad sa talentovanim srednjoškolcima i studentima.

Foto: IS Petnica
Foto: IS Petnica

Potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je danas da je od potpredsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića dobila nalog da snimi situaciju sa problemom finansiranja istraživačke stanice Petnica i da nađe sistemsko rešenje za njeno dalje finansiranje, prenosi Tanjug.

„To je pitanje cele Vlade da vidimo kako da se finansira Petnica“, rekla je Mihajlović.

Na kraju je rekla da „više ne sme da se dogodi situacija da Petnica godinu završi tako što su obustavljeni svi projekti“.

Mihajlović je najavila da će za petnaestak dana izaći sa predlogom za Petnicu, bez obzira na to ko će biti novi ministar prosvete i nauke.

Iz Istraživačke stanice Petnica, za sada nema zvaničnih reakcija na ovu izjavu, ali nezvanično saznajemo da je uprava IS Petnica spremna za razgovore kako bi se sistemski rešila podrška države mladima koji vole nauku.

Evropska unija prepoznaje Petnicu kao najomedrniji ogledni centar za rad sa talentovanim srednjoškolcima i studentima u ovom delu Evrope. Zbog toga je prethodnih godina Evropska investiciona banka podržala rekonstrukciju, izgradnju i opremanje Istraživačke stanice.

Istraživačka stanica Petnica osnovana je 1982. godine na inicijativu grupe mladih istraživača, nastavnika i studenata nezadovoljnih postojećom praksom u obrazovanju i formiranju mladih naučnih kadrova. To je bila uistinu prva nezavisna obrazovna organizacija u tadašnjoj Jugoslaviji. Uprkos teškim društvenim i ekonomskim prilikama, a zahvaljujući podršci brojnih preduzeća, državnih i lokalnih institucija, IS Petnica je ubrzo postala cenjeni centar inovativnog naučnog obrazovanja i profesionalno utemeljenog podsticanja mladih talenata, poznata i ugledna u zemlji i u svetu.

Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova, radionica i sl., najčešće u trajanju od više dana. Na ovim programima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje.

Glavnina programa ISP je namenjena osnovnoj ciljnoj grupi – učenicima srednjih škola, tj. mladima u uzrastu od 15 do 19 godina. Njima se nudi mogućnost da se prijave za čitavu seriju seminara i kurseva tokom jedne godine koji se održavaju u nekoliko termina tokom zime, proleća, leta i jeseni. ISP samostalno vrši izbor učenika koji će se pozvati da učestvuju na programima.

Do sada je kroz programe Istraživačke stanice Petnica prošlo preko 45000 učesnika sa teritorije cele bivše Jugoslavije, a realizovano je oko 3000 različitih seminara, radionica, kampova, škola…

IZVOR: http://www.b92.net/zivot/nauka

Od septembra u penziju može oko 5.000 prosvetara

Autor: Tanjug

Stupanjem na snagu zakonskih izmena, od septembra se stvara mogućnost za penzionisanje oko 5.000 ljudi koji rade u prosveti, rekao je danas pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević.

Foto: Guliver/Getty Images/Thinkstock

Skupština je krajem juna usvojila izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja po kojima „nastavniku, vaspitaču ili stručnom saradniku prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj navrši 40 godina staža osiguranja ili 65 godina žvota i najmanje 15 godina staža osiguranja“.

To praktično znači da će biti penzionisani svi nastavnici, vaspitači, pedagozi, psiholozi koji pomenuti uslov budu ispunili do 31. avgusta, kada se zvanicno završava ova školska godina.

Antonijević za RTS rekao da su podatak o penzionisanju više hiljada prosvetara izneli sindikati i naveo da će liste eventualnih tehnoloških viškova na početku nove školske godine biti poznate za dva dana.

Prema proceni nekih sindikata, oko 200 zaposlenih u prosveti ostaće bez posla od septembra, a još oko 30.000 ljudi već nema punu normu časova.

Komentarišući zahtev sindikata da se zbog propusta na maloj maturi u srednjim stručnim skolama formiraju odeljenja sa manje od 15 đaka, Antonijević je rekao da će taj zahtev morati da sačeka novog ministra prosvete, posle 27. avgusta.

„Sve procedure za početak školske godine su u toku“, rekao je Antonijević i naveo da u školskoj 2013/14. neće biti smanjenja fonda časova, kako su to najavljivali pojedini mediji.

Takođe, Antonijević je demantovao da će biti uveden nov predmet, saobraćajno vaspitanje, što su nagoveštavali neki mediji.

Bez posla ostaje stotinak prosvetara (Лесковац, а остали градови?)

Svakako najbolnija tema u prosveti su tehnološki viškovi. Koliko će ih u Srbiji od septembra biti znace se za 15 ak dana. Dole su navedeni podaci iz Leskovca. Bolna tema prosvete, ne i jedina…

turekovac sskola djaci

LESKOVAC – U Leskovcu će početkom godine 101 prosvetni radnik dobiti status tehnološkog viška, pokazuju podaci Školske uprave.

Bez dela norme ostaće najviše profesori u O.Š. „Bora Stanković“ u Vučju, leskovačkim „Kosta Stamenković“, Hemijkoj školi, zatim u osnovnim školama u Grabovnici i Pečenjevcu, te u tehničkim školama u Vlasotincu i u Bojniku.

U Školskoj upravi očekuju da će, ipak, problem tehonološkog viška biti rešen tokom godine, odlaskom nekih prosvetara u penziju.Takođe, mekima će isteći ugovori na odrđeno vreme pa će na njihovo mesto doći profesori sa statusom tehnološkog viška.

Izvor: http://www.naslovi.net

Мистерије и тајне универзума: Кише жаба и риба

Замислите да једног дана ћеш ићи улицом и онда одједном падне на вас од кише жаба! Или риба флоп на терену и на ветробранско стакло вашег аутомобила. Сигуран сам да ће бити одушевљени и желети да знате шта се дешава. Такви случајеви се никада званично нису забележили, али они ходају са доста гласина. Ми ћемо покушати да објасне овај феномен са научне тачке гледишта.

3925073_11 (525к700, 265Кб)

Киша животиња је реткост, али су извештаји о њима дошли из целог света. Недавно, у марту 2010, киша је пала у Аустралији. Пошто је киша падала са неба рибе, жабе и птице. Неке од животиња преживеле су пад веома добро, иако у шоку. Очигледно, они су пали на земљу убрзо након што су доведени до … Али како се то догодило?

3925073_4 (640к427, 105Кб)

Очевици киша жаба је тврдио да су животиње здраве, и брзо се вратиле у нормалу. У неким случајевима, животиње су биле красте са ледом. Понекад пад је једини део тела жаба или риба. Шта је узрок ове појаве? Једна теорија сугерише да су јаки ветрови, вода може покупити животиње и носе их на велике удаљености пре него се спусте на земљу.Овај аспект са научне тачке гледишта, никада није доказан. Наставите са читањем

Pubertet sad počinje u devetoj godini

Dr Katarina Mitrović endokrinolog Instituta za majku i dete o hormonskim promenama i sve ranijem ulasku dece u svet odraslih

 • Zašto rode izbegavaju Nemačku?
 • Deca u Srbiji sve raspuštenija

SVE više devojčica pre devete godine dobije menstruaciju, a mnogi dečaci u pubertet ulaze sa svim simptomima: uvećanim testisima, aknama i dlačicama ispod pazuha još u drugom razredu osnovne škole.

Наставите са читањем

Deca u Srbiji rade kao kućni robovi i seoske sluge

Zbog siromaštva je sve više dece prinuđeno da radi i najteže fizičke poslove. Po istočnoj Srbiji zarađuju kao seoske sluge, oko Šapca beru voće i povrće.

Dečak Voja iz okoline Gornjeg Milanovca živeo je dugo sam sa ocem alkoholičarom u kućici, u šumi. Kada su ga našle socijalne službe imao je 10 godina i nije znao gotovo ništa, ni da čita, ni da piše. Danas je ozbiljan 16-godišnjak.

„Otac i ja smo živeli sami. Majka nas je napustila. Ja sam radio sve, pa i najteže kućne poslove. Sam sam mesio hleb, donosio drva, palio vatru…“.
Voja je samo jedan od desetine dece u istočnoj Srbiji koja beru voće i povrće, hrane stoku, pomažu na njivi i u kući, često samo za stan i prenoćište. Njihove porodice su toliko siromašne da ne mogu da ih prehrane, pa moraju da se snalaze.

Наставите са читањем

Mića Jovanović ministar prosvete?

Mića Jovanović ministar prosvete?Foto: Megatrend.edu.rs

Socijalisti razmišljaju da li da za novog ministra prosvete postave dugogodišnjeg prijatelja partije, vlasnika privatnog fakulteta Megatrend Miću Jovanovića, saznaje Kurir.

Iako je ovo još na nivou ideje, izvor našeg lista iz SPS tvrdi da je Jovanović dobar izbor jer uživa podršku svih struja u SPS.

“Vrh stranke još nije prelomio ko će biti novi ministri, vaga se među kandidatima, ali Jovanović je zasad možda najbolje rešenje za ministra obrazovanja, ukoliko taj resor ostane SPS. Vlasnik Megatrenda je dugogodišnji prijatelj s čelnim ljudima stranke, vole ga u SPS”, kaže izvor Kurira.

Mediji su ranije preneli i da je vrh SPS blizu odluke da za ministra prosvete predloži Milana Jovanovića, profesora na fakultetu Političkih nauka.

izvor: Kurir

http://www.novimagazin.rs/vesti/mica-jovanovi-ministar-prosvete

Katanac za seoske škole

Sindikati traže ukidanje novog načina finansiranja obrazovanja

Katanac za seoske škole

AUTOR: V. A.

Beograd – Sindikat obrazovanja Srbije i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije zatražili su od Ministarstva prosvete da odustane od prelaska na sistem finansiranja po broju učenika ili da njegovu primenu odloži za najmanje 10 godina. Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović je podsetio da bi novi sistem finansiranja obrazovanja trebalo da startuje od školske 2014-2015. godine, ali da je on potpuno neodrživ u sadašnjoj ekonomskoj situaciji.

– Finansiranje po glavi učenika je izmislila Svetska banka kako bi se drastično smanjio broj zaposlenih u obrazovanju u siromašnim zemljama. On je u mnogim zemljama u okruženju dao katastrofalne rezultate. U Bugarskoj je u drugoj godini primene oko 20 odsto učitelja ostalo bez posla, a mnoge škole su zatvorene. Slično je bilo i u Rumuniji, dok je u Sloveniji taj sistem napušten. U Srbiji ima mnogo seoskih škola sa malim brojem učenika, a da se one ne bi ugasile, potrebno je napraviti dosta izuzetaka od ovog modela – rekao je Pavlović na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Наставите са читањем

GLOBALNO ZAGREVANJE: Amerika će nestati pod vodom

Najnovija studija pokazuje da će u bliskoj budućnosti zbog porasta nivoa okeana usled topljenja leda sa Arktika biti potopljeni Njujork, Majami i Boston, a zatim još 1.700 mesta

Amerika, Njujork, potop

VAŠINGTON – Malo je izgleda za spas.
Posledice globalnog zagrevanja biće mnogo strašnije nego što se dosad verovalo.To je potvrdila najnovija studija objavljena u Zborniku radova Nacionalne akademije nauka SAD, prema kojoj će zbog drastičnog porasta nivoa okeana i mora usled topljenja naslaga leda na Arktiku pod vodom nestati čak 1.700 američkih gradova, uključujući i metropole poput Njujorka, Majamija i Bostona.

Na udaru istočna obala

Novo istraživanje s kataklizmičnim predviđanjima objavljeno je samo nekoliko dana nakon što se pojavila vest da su stanovnici sela Kivalina na ostrvu koje pripada Aljasci primorani da se isele jer će ono u narednih deset godina biti potpuno potopljeno. Oni su svakako prve žrtve globalnog zagrevanja, ali izgleda da će ih u ne tako dalekoj budućnosti biti mnogo više. Наставите са читањем