Мирослав Мика Антић- ТАЈНА

Извор: Мирослав Мика Антић

Да би лакше савладали песмицу Тајна ученици ДРУГОГ разреда ево сјајан прилог о песнику Мики Антићу као и како песма сјајно се рецитује од стране познатих. Кликните горе на Мирослав Мика Антић!

Рецитовање:  ТАЈНА

Mika A

УЏБЕНИК- ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Поштовани родитељи и децо, како би Вам олакшали рад за предмет Чувари природе, уџбеник у електронској форми можете преузети ОВДЕ. Наравно ако желите по потреби и одштампати.

извор: Гордана Вучинић, Знање је највеће имање

Cuvari

 

 

Списак уџбеника од првог до четвртог разреда

                          НАПОМЕНА: НАСТАВНИЦИ ОД ПОНУЂЕНИХ УЏБЕНИКА ОДРЕЂУЈУ ПОТРЕБНЕ И ДОДАЈУ ПО ПОТРЕБИ.

 СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

                                             ОШ „Бора Лазић“- Влашка

1.разред

ПРЕДМЕТ АУТОРИ НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ
Српски језик Радмила Жежељ Ралић Читанка „Игра речи“ +ЦД Клет
Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић Буквар „Машина и Рашина игра словима“ Клет
Радмила Жежељ Ралић Словарица Клет
Маша и Раша

Математика

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић Уџбеник Клет
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић Радна свеска 1. Део Клет
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић Радна свеска 2. део Клет
Маша и Раша

Свет око нас

Биљана Животић,

Оливера Рамовић

Уџбеник Клет
Биљана Животић,

Оливера Рамовић

Радна свеска Клет
Музичка култура Гордана Илић „Чаробни свет музике“+ЦД Клет
Ликовна култура Сања Филиповић „Свет у мојим рукама“ Клет
Енглески језик 11510* Зорана Ненезић ЕАSY 1+ЦД

Уџбеник

ЗУНС
15111* Зорана Ненезић ЕАSY 1+ЦД

Радна свеска

 

 1. разред
ПРЕДМЕТ АУТОРИ НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ  
Маша и Раша

Српски језик

Радмила Жежељ Ралић Читанка „У царству речи“+ЦД Клет  
  Радмила Жежељ Ралић Граматика „О зику“ Клет  
Зона Мркаљ Граматика

„Машина и Рашина језичка ризница“

Клет  
Радмила Жежељ Ралић Уџбеник- „Слова до слова“- латиница Клет  
Маша и Раша

Математика

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић Уџбеник

 

 

 

Клет  
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић Радна свеска 1. део

 

Клет  
Радна свеска 2. део  
Маша и Раша

Свет око нас

Биљана Животић,

Оливера Рамовић

Уџбеник Клет  
  Биљана Животић,

Оливера Рамовић

Радна свеска Клет
Музичка култура Гордана Илић Уџбеник „Чаробни свет музике“ +ЦД Клет
Ликовна култура Невена Хаџи Антић Уџџбенички комплет

„Свет у мојим рукама“

Клет
Енглески језик Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта, Вишња Брковић Уџбеник

PLAYWAY TO ENGLISH 2

Клет
Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта, Вишња Брковић Радна свеска

PLAYWAY TO ENGLISH 2

 

 1. разред
ПРЕДМЕТ АУТОРИ НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ
Маша и Раша

Српски језик

Радмила Жежељ Ралић Читанка“ Река речи“+ ЦД Клет

 

  Радмила Жежељ Ралић Граматика „ О језику“
Зона Мркаљ Граматика „Машина и Рашина језичка ризница“
Маша и Раша

Математика

 

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић Уџбеник Клет
Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић Радна свеска 1 .део
Радна свеска 2. део
Маша и Раша

Природа и друштво

Радмила Жежељ Ралић Уџбеник Клет
Радмила Жежељ Ралић Радна свеска
Музичка култура Гордана Илић Уџбеник“Чаробни свет музике“ +ЦД Клет
Ликовна култура Невена Хаџи Антић Уџбенички комплет“ Свет у мојим рукама“ Клет
Енглески језик 13610* Зорана Ненезић

Љубинка Симидријевић

ЕАSY 3+ЦД

Уџбеник

ЗУНС
  13611* Зорана Ненезић

Љубинка Симидријевић

ЕАSY 3+ЦД

Радна свеска

 

 

 

 1. разред

 

ПРЕДМЕТ АУТОРИ НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ
Маша и Раша

Српски језик

 

Радмила Жежељ Ралић Граматика „О језику“ Клет
Маша и Раша

Математика

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић Радна свеска Клет
Маша и Раша

Природа и друштво

Винко Ковачевић, Бранка Бечановић Уџбеник Клет
Винко Ковачевић, Бранка Бечановић Радна свеска
Енглески језик 14610* Зорана Ненезић,

Љубинка Симидријевић,

Ида Добријевић

ЕАSY 4+ЦД

уџбеник

 

ЗУНС

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

СРЕЂЕНА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА (2)

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА / СТАРАТЕЉА

Пријем и кретање родитеља и старaтеља у школи

 1. Родитељи и старатељи не могу се слободно кретати кроз школу, осим на местима која су за то предвиђена: у ходнику испред наставничке канцеларије.
 2. У школу родитељи долазе када су родитељски састанци, „отворена врата“, „дани отворене школе“, по позиву одељењског старешине, педагошко-психолошке службе или директора.
 3. Када су „дани отворене школе“ родитељи се морају најавити најмање три дана раније.
 4. При уласку у школу обавезно је пријављивање помоћно-техничком особљу, који ће родитеља упутити где се одржава разговор или састанак.
 5. Забрањено је слободно кретање родитеља и старатеља кроз школу, улазак у учионицу /ПРЕКИДАЊЕ НАСТАВЕ/ и боравак у школском дворишту.

Дужности родитеља, односно старатеља ученика су да:

 1. прати понашање, учење и успех свог детета и редовно се информише о томе,
 2. сарађује са одељенским старешином,
 3. сарађује са предметним наставницима,
 4. сарађује са педагошко-психолошком службом и поштује предлоге стручних органа
 5. учествује у појачаном васпитном раду који је организован за његово дете
 6. редовно присуствује родитељским састанцима,
 7. пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,
 8. понаша се пристојно у комуникацији са запосленима у школи и осталим учесницима школског живота
 9. не комуницира са другим ученицима, осим уз дозволу родитеља тих ученика
 10. доприноси остваривању планираних задатака школе и побољшању услова живота и рада у њој,
 11. у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.

ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКЕ

СРЕЂЕНА ПРАВИЛА-УЧЕНИЦИ (1)

Почетак и завршетак наставе

 1. Ученици долазе у школу 10 минута пре почетка првог часа.
 2. Ако ученик закасни на час не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ одмах улази у учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог одељења.
 3. Између часова одмори трају 5 минута, с тим што велики одмор траје 15 минута. Велики одмор је између 2. и 3.часа .
 4. За време великог одмора ученици излазе из учионице у ходник или двориште, зависно од временских прилика. Ученици могу изаћи из зграде, односно дворишта само за време одмора који траје 15 минута.
 5. За време одмора ученици су дужни да одржавају дисциплину, да чувају школску имовину и да воде рачуна о свом угледу и угледу школе.
 6. По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште.
 7. Изузетно, ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено планом рада школе.
 8. Одсуствовање ученика са појединог часа одобрава предметни наставник, а одсуствовање са наставе у току дана одобрава одељењски старешина.

 Обавезе ученика

Ученик има обавезу да:

 • редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
 • поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;
 • ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 • у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика;
 • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
 • чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.
 • Ученици су дужни да у школу долазе уредни, у пристојној одећи, са пристојним фризурама, у складу са својим годинама.
 • Пушење се забрањује у затвореним просторијама у којима се обавља васпитно-образовна делатност (укључујући и зборнице) и обезбеђује смештај, боравак и исхрана деце и ученика, као и у школском дворишту.
 • Забрањено је у школску зграду и двориште уношење експлозивног материјала, пиротехничких средстава, оружја, кама, бодежа, као и других опасних предмета.

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.

Одговорност ученика

Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди школа појачава васпитни рад са учеником у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, уз обавезно учешће родитеља, односно старатеља ученика.

Ученик који прекрши правила понашања школе може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе, ако је та обавеза у време извршења била прописана Законом или посебним законом (Закон о основном образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и васпитану) и за повреду забране, у складу са Законом.

Односи међу ученицима

Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи и пристојно се понаша према њима.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са школским психологом, односно педагогом.

Ученик који се понаша непримерено, грубо, агресивно и некултурно према другим ученицима, запосленима и трећим лицима, дисциплински одговара за своје понашање, у складу са одредбама Закона и Статута школе.

Дужности редара

Дежурни ученик – редар, долази у школу 15 минута пре осталих ученика. Одељењски старешина у свом одељењу одређује по два редара са списка ученика. Дужност редара ученик обавља недељу дана.

Редар је дужан да:

– прегледа учионицу по доласку у школу, припреми прибор и остала наставна средства потребна за рад,

– пријави одмах штету коју установи приликом доласка у учионицу, као и штету која се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући,

– за време одмора чува ствари ученика, проветрава учионицу и обавља остале послове неопходне за почетак наредног часа,

– по налогу предметног наставника доноси наставна средства, учила и прибор,

– пријављује одсутне ученике ради евидентирања,

– последњи напушта учионицу, утврђује исправност инвентара, гаси светло, затвара прозоре и прикупља заборављене ствари ученика, које предаје дежурном особљу школе,

– води рачуна о чистоћи и реду у учионици,

– по налогу одељењског старешине или предметног наставника обавља и друге послове

– Ако наставник закасни и не дође на час 5 минута од почетка часа, дежурни ученик – редар обавештава директора, његовог помоћника или педагошко психолошку службу о томе, а ако њих нема – секретара или неког од наставника.

– Ако наставник не дође, а замена се не може обезбедити, ученици остају у учионици и припремају се за наредни час. Дежурни ученици – редари су обавезни да воде рачуна о дисциплини.

Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност редара и дежурног ученика, радно време секретаријата школе, време рада библиотеке, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које проистичу из задатака у вези са извршавањем прописа у области исхране ученика, заштите на раду, противпожарне заштите, обезбеђења имовине, пријема и кретања странаца и других лица у школи, као и остале одредбе које обезбеђују нормалне услове за рад и дисциплину у школи.

Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, појединачне одлуке директора и школских органа, да се придржава прописа и да чува углед ученика и школе, поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи, чува имовину школе, чистоћу и естетески изглед школских просторија, да се стара о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Сагласност родитеља

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА

Као родитељ ученика ________________________________, који похађа _______ разред у ОШ „Бора Лазић“ у Влашкој,  дајем годишњу сагласност да моје дете:

 1. може учествовати у извођењу наставе у природи
 2. може похађати рекреативну наставу
 3. може кренути на излете/екскурзије
 4. може учествовати у спортским такмичењима и физичким активностима
 5. може учествовати на такмичењима
 6. може бити фотографисано, а да фотографије могу бити објављене на школском сајту и фејсбук страни.
 7. Може учествовати на тематским данима који се организују у централној школи, као и у издвојеним одељењима.
 8. Може посећивати разним културним дешавањима: представе, библиотека, изложбе итд.

 

Потпис родитеља _______________________

RASPORED OTVORENIH VRATA U SKOLI

Dani kada roditelji mogu prisustvovati casovima ucenika:

RASPORED OTVORENIH VRATA U SKOLI

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ШКОЛИ
2017/2018.
МЕСЕЦ ДАТУМ ДАН У НЕДЕЉИ
СЕПТЕМБАР 22.09.2017. ПЕТАК
ОКТОБАР 13.10.2017. ПЕТАК
НОВЕМБАР 15.11.2017. СРЕДА
ДЕЦЕМБАР 7.12.2017. ЧЕТВРТАК
ЈАНУАР 15.01.2018. ПОНЕДЕЉАК
ФЕБРУАР 22.02.2018. ЧЕТВРТАК
МАРТ 13.03.2018. УТОРАК
АПРИЛ 2.04.2018. ПОНЕДЕЉАК
МАЈ 16.05.2018. СРЕДА
ЈУН 3.06.2018. УТОРАК
НАПОМЕНА: ОВИХ ДАНА РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРАВО ДА ПРИСУСТВУЈУ ЧАСОВИМА

 

 

 

3. разред

Распоред за 3. разред

РАСПОРЕД ЧАСОВА  3 /2 Амерић

Понедељак Српски језик Математика Природа и друштво Физичко васпитање Верска настава
Уторак Математика Српски језик Музичка култура Народна традиција Физичко васпитање
Среда Математика Српски језик Ликовна култура Ликовна култура ЧОС/ЧОЗ
Четвртак Математика Српски језик Природа и друштво Физичко васпитање Допунска/додатна н.
Петак Српски језик Математика Енглески језик Енглески језик Слободне активнодти

 

 

Потребан прибор:

Српски језик – Свеска А4, велике линије

Математика – Свеска А4- квадрат

Природа и друштво – Свеска А4- квадрат

Ликовна култура  – Блок бр. 4 , темпере

Музичка култура –  нотна свеска, нотатон (металофон)

Енглески језик – свеска у линије

Физичко васпитање– бела мајица

Вежбанка у линије и квадрате

Остали прибор:

Лепак у стику, маказице, комплет лењира, пиши-бриши оловка,

графитна оловка хб/2, дрвене бојице, фломастери, шестар….

 

ЗА СВЕ ОСТАЛО ШТО НИЈЕ НАВЕДЕНО, ДОГОВАРАМО СЕ У ТОКУ ШК. ГОДИНЕ

1. разред

Драги ђаци, сада сте прваци.

Школа је лепа, а у клупи треба да те чека:

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

 • Свеска, мале- велике линије А4- 1 ком.

МАТЕМАТИКА

 • Свеска у квадрате А4 – 1 ком.

СВЕТ ОКО НАС

 • Свеска у квадрате А4 – 1 ком

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Блок бр. 3
 • Дрвене бојице, фломастери

ЛЕПО ПИСАЊЕ

 • мала свеска, велике – мале линије

ОСТАЛИ ПРИБОР:

 • Дрвена оловка ХБ2
 • Зарезач
 • Гумица за брисање
 • Лепак у стику
 • Мали лењир
 • Дрвене бојице
 • маказице
 • РАСПОРЕД ЧАСОВА 1/2 Амерић
Понедељак Математика Српски језик Свет око нас Физичко васпитање Верска настава
Уторак Српски језик Математика Музичка култура Лепо писање Физичко васпитање
Среда Ликовна култура Математика Српски језик ЧОС/ЧОЗ  
Четвртак Српски језик Математика Свет око нас Физичко васпитање Допунска н.
Петак Математика Српски језик Енглески језик Енглески језик Слободне активнодти

Срећан почетак нове школске 2017/2018. године

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ!

Пуно успеха у школи, осмех на лице и у радне победе!

Подела распореда часова

Начин рада у школи

Ормарићи ученика-начин употребе

ПОТРЕБНА ОСТАЛА СРЕДСТВА ЗА ШКОЛУ:

Укоричене свеске за Српски језик и Математику A4 формат, А4 свеска за Свет око нас, неколико свесака за вежбање, VOJA-вежбанке за српски језик и математикуНотна свеска за музичко, блок број 4, Воја -блок број 5

Дрвене боје, фломастери, темпере, водене боје, воштане боје, селотејп трака, маказе, лепак, прибор за цртање, гумица, резач, ПИШИ БРИШИ по могућству танка! (Сав материјал држати несто у ранчевима-перници, нешто у ормарицу)

Избор за представника Савета родитеља

Разговор: Отворена врата, Дан када родитељи могу присуствовати настави

РАСПОРЕД ЧАСОВА:

2. РАЗРЕД
 
ДАНИ 1.час 2. час 3.час 4. час 5. час 6. час
Понедељак Српски ј. Математика Свет око нас Физичко в. Верска нас.  
Уторак Математика Српски ј. Музичка к. Чувари пр. Физичко в.  
Среда Српски ј. Математика Ликовна к. Ликовна к. ЧОС/ЧОЗ  
Четвртак Математика Српски ј. Свет око нас Физичко в. Допунска н.  
Петак Српски ј. Математика Енглески ј. Енглески ј. Слоб.актив.  
 

 

Разредни старешина: САША ЈОВАНОВИЋ

 

4. РАЗРЕД
 
ДАНИ 1.час 2. час 3.час 4. час 5. час 6. час
Понедељак Математика Српски ј. Пр. и друш. Физичко в. Верска нас.  
Уторак Српски ј. Математика Музичка к. Од игдорачунар Физичко в.  
Среда Математика Српски ј. Ликовна к. Ликовна к. ЧОС/ЧОЗ  
Четвртак Српски ј. Математика Пр. и друш. Физичко в. Допунска н. Додатнан .
Петак Математика Српски ј. Енглески ј. Енглески ј. Слоб.актив.  
 

 

 Разредни старешина: САША ЈОВАНОВИЋ

torba

Црква у Америћу

Decu smo vodili na pričest u crkvu, Americ. Crkva je nažalost zatvorena i njena vrata otvara sveštenik samo jednom u mesecu (ima još jednu parohiju i ne postiže svestenik). Mi smo želeli da prisustvujemo službi na njen imendan. Oče Željko, škola je uz Vas! (Анастасија Милојевић)

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Svakako, veliki dan za našu školu .Proslava školske slave. SVETI SAVA KROZ VEKOVE HODI…

Svakako, veliki dan za našu školu .Proslava školske slave. SVETI SAVA KROZ VEKOVE HODI… (Анастасија Милојевић)

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.