ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 20.5.2020

Математика

 Коцка.
Особине коцке-РТС 2:

 ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ И ДЕЉЕЊЕМ

Јуче су дати исти задаци у случају да неки није урађен дорадити или проверити решене

Задаци:

 1. Реши једначине.

X : 16 – 1 256 = 3 744

4 ∙ Z – 9 =

5 905 – 27 ∙ S = 316

9629 + 7791 : Y = 10 000

 1. Одреди непознат број:

45 • x = 15 750      x • 15 = 235 230     68 • x = 859 316

 1. Израчунај:

5 • x = 1 375         x • 6 = 14 922             x : 8 = 985          461 258 : x = 7

 1. Одреди број који с бројем 75 даје 48 750.
 2. Који број подељен бројем 48 даје количник 252?
 3. Количник броја 235 840 и броја ѕ је 67. Коликије број ѕ?
 4. Одреди скуп решења неједначина:

Ѕ : 3 < 2      60 : Y < 12    14 ∙ X > 6

 1. Одреди скуп природнх бројева који су решења неједначина.

X + 60 < 220

Ѕ – 40 > 30

 1. Анђела је замислила један број. Помножила га је бројем 8, а онда и бројем 12. Када је сабрала добијене производе, добила је број 200. Који број је замислила Анђела?

10 Дариа је замислила број, па га помножила бројем 7, а потом и бројем 16. Добијене проиводе је сабрала и добила број 230. Који број је Дариа множила бројевима 7 и 16.

 1. Јанко је замислио неки број, помножио га бројем 99 и добио 98 901. Који број је замислио?

12. Љубиша је жицу дужине 7 метара поделио на једнаке делове и добио 28 краћих жица. Колика је дужина сваког дела?

 

Српски језик- Врсте речи и служба речи у реченици-,РТС 2

Пажљиво слушати ТВ час, записати што је више моуће и урадити задато са ТВ часа..

Анализирати реченицу одређујући врсту и службу речи:

Мали Марко вози свој бицикл у дворишту.

 

Ликовна култура- Уметнички занати-ТВ програм РТС 2

Нацртати:

ОМИЉЕНИ ЦРТАНИ ЈУНАК

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 20.5.2020.

Српски језик:
Слатка математика, Ана Миловановић, ТВ програм РТС2, 

Пажљиво слушати час и записати најважније.

Равнотежа, Драган Лукић

Screenshot_289

Домаћи:

Преписати 5 питања из Ћитанке по изборз писаним латиничним словима и одговорити, песму илустровати.

 

Математика: Мерење дужине стандардним мерним јединицама-ТВ програм РТС2;

 Дан, седмица, месец, година, календар, обрада

Уџбеник, урадити 1 или 2 стане везано за  Дан, седмица, месец, година, календар

Screenshot_291Screenshot_292

Ликовна култура: Споразумевање: Тумачење (невербално и визуелно изражавање, РТС2  час

Пажљиво слушати час и урадити задато.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, уторак 19.5.2020.

Математика- Дуж, права и полуправа, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати ТВ час и запсати најбитније

Дељивост; садржавање; дељење двоцифреног броја; задаци са две операције

Наставни лист -урадити у свеску         

 1. Запиши све бројеве:

дељиве бројем три који припадају другој и трећој десетици;

_________________________________________________________

дељиве бројем два, веће од 6 а мање од 20;

_________________________________________________________

дељиве бројем пет, а мање од 45.

_________________________________________________________

 1. Колико се пута број 3 садржи у најмањем броју треће десетице?

_________________________________________________________

 1. Израчунај на два начина:

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

 

Српски језик- Врсте речи: придеви, описни придеви, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати ТВ час и запсати најбитније

Равнотежа, Драган Лукић

Screenshot_289

ПРОЧИТАТИ ПЕСМИЦУ И ПРЕПИСАТИ ЈЕ ПИСАНИМ ЛАТИНИЧНИМ СЛОВИМА У СВЕСКУ.

 

Музичка култура- Седи Ћира на врх сламе, народна песма-РТС2;

Отпевати песме и тактирати рукама, снимити видео снимак и послати

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, уторак 19.5.2020.

Српски језик- Подела улога, Гвидо Тартаља-РТС2;

Пажљиво слушати час и записати најважније.

АНАЛИЗА ПИСМЕНОГ ЗАДАТКА

Аудио снимком полати прочитан писмени задатак.

 

Математика-  Квадар.
Особине квадра-ТВ програм РТС;

Пажљиво слушати час и записати најважније.

ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ

Задаци:

 1. Реши једначине.

X : 16 – 1 256 = 3 744

4 ∙ Z – 9 =

5 905 – 27 ∙ S = 316

9629 + 7791 : Y = 10 000

 1. Одреди непознат број:

45 • x = 15 750      x • 15 = 235 230     68 • x = 859 316

 1. Израчунај:

5 • x = 1 375         x • 6 = 14 922             x : 8 = 985          461 258 : x = 7

 1. Одреди број који с бројем 75 даје 48 750.
 2. Који број подељен бројем 48 даје количник 252?
 3. Количник броја 235 840 и броја ѕ је 67. Коликије број ѕ?
 4. Одреди скуп решења неједначина:

Ѕ : 3 < 2      60 : Y < 12    14 ∙ X > 6

 1. Одреди скуп природнх бројева који су решења неједначина.

X + 60 < 220

Ѕ – 40 > 30

 1. Анђела је замислила један број. Помножила га је бројем 8, а онда и бројем 12. Када је сабрала добијене производе, добила је број 200. Који број је замислила Анђела?

10 Дариа је замислила број, па га помножила бројем 7, а потом и бројем 16. Добијене проиводе је сабрала и добила број 230. Који број је Дариа множила бројевима 7 и 16.

 1. Јанко је замислио неки број, помножио га бројем 99 и добио 98 901. Који број је замислио?

 

 

Музичка култура

Страни композитори, слушање музике, РТС2:

Пажљиво слушати час и записати најважније.

СВИРАЊЕ ПЕСАМА ИЗ ДОДАТКА ЗА РАДОЗНАЛЕ

 

Физичко васпитање

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, понедељак 18.5.2020.

Српски језик-

Два писма, Александар Поповић-ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније

Математика- Права и полуправа–РТС,

Дељивост; садржавање; дељење двоцифреног броја; задаци са две операције

Screenshot_287

САДА ЗНАШ пажљиво прочитати.

Свет  око нас-

Чувамо природу-РТС

Буди на страни природе

Screenshot_288

Прочитати лекцију у уџбенику, МУДРИЦА

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, понедељак 18.5.2020.

Математика- Разломци-РТС,

ЗАПРЕМИНА КВАДРА И КОЦКЕ

,писмена провера

I SRPSKI I MATEMATIKU POSLATI UGUGL UCIONICU PUTE MAILA

NA DATIM MAILOVIMA SU OVDE DOLE POSTAVLJENI ZADACI I TEME

ТЕСТ ЗНАЊА

1. Колика је запремина коцке ивице 3 dm? Изрази ту запремину у cm3.

2. Колика је запремина квадра димензија 4 dm, 9 cm и 5 cm?

3. Колико литара сока стаје у посуду коцке ивице 30 cm?

4. Једна просторија има облик коцке ивице 4 m. Друга просторија има облик квадра дужине 60 dm, ширине  dm   и висине 25 dm? Која просторија има већу запремину и за колико?

5. Квадар димензија 34 mm, 7 mm и 38 mm и коцка ивице 25 mm. Које тело има већу запремину и колико?

6. У две посуде облика коцке треба насути воду. Ивица прве посуде је80 cm, а друге двапут дужа. Колико литара треба сипати да би се обе посуде напуниле?

 

 

 

Домаћи задатак:

1. Дужина сале је 24m, ширина чини  дужине, а висина 4m. Израчунај запремину сале.

2. Акваријум облика коцке чија је ивица 80cm, напуњен је водом до до висине 50cm. Колико кубних центиметара је остало празно?

3. Сенара чија је дужина 14m, ширина 8m и висина 3m напуњена је сеном. Колико има сена у тој сенари ако је један метар кубни 45 килограма?

4. Колико кутијица са пазлама може да се сложи у једну кутију облика квадра дужина 70cm, ширине 60cm и висине 50cm, ако је једна кутија дужине 7cm ширине, дужине 10cm и висине 3cm?

5. Једна кутија има дужину 8cm, ширину 9cm и висину 11cm. Други квадар има димензије троструко веће. Колико пута је запремина друге кутије већа од запремине прве кутије?

Српски језик – Писање присвојних придева изведених од властитих имена-ТВ програм РТС2 ,

ЧЕТВРТИ ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, провера знања

Поделићемо ученицима вежбанке, а затим укратко подсетити на правила и процес израде писменог задатка.

Кажемо ученицима да ће добити три теме, а да ће они сами изабрати једну, њима најближу.

Када изаберу тему ученици треба пажљиво да изаберу грађу и пажљиво распореде појединости.                                                                                            – Писаћемо само на левој страни.

– Издвојићемо наслов прескакањем једног реда.                                         – Уводну реченицу написати увучено.                                                              – Композиција задатка захтева поштовање увода, разраде и закључка.                                                                                                – Обратити пажњу на општу уредност, на рукопис, као и на језичку, стилску и правописну коректност.

Записаћемо наслове тема

1. Пролеће је дошло у наш крај

2. Пролећно јутро

3. Мајско сунце у мом парку

 

Сваки ученик ће изабрати једну тему и уписати је у своју свеску.

Природа и друштво-

Прошлост српског народа-ТВ час;

ПРВИ И ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК, утврђивање

Други српски устанак
1. Живот после првог устанка,
2. Таково,
3. Милош Обреновић,
4. Битка на Љубићу,
5. Преговори,
6. Србија кнежевина,
7. Милан Обреновић.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, петак 15.5.2020.

Математика- Упоређивање разломака-РТС 2

 ЗАПРЕМИНА КВАДРА И КОЦКЕ, утврђивање

Урадити 5-7 задатка из Радних листова ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ И КВАДРА 197-201.страна од какших  ка тежим

Користити видео линкове са претходних часова

 

Српски језик-

Олданини вртови, Гроздана Олујић, 2. део-ТВ програм РТС 2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

ПРИДЕВИ, ЗНАЧЕЊЕ И ФУНКЦИЈА У РЕЧЕНИЦАМА

Пројектујемо текст песме са изостављеним придевима и предлажемо да песму променимо тако што ћемо на празну црту написати неки други придев. (У сваком стиху написати нови, другачији придев.)

На крај села ________________ кућа, ти, ти, ти

(градивни придев)

___________________кућа, та, та, та

(описни)

_____________ кућица.

(описни)

Ту ми седи ___________ мајка, ти, ти, ти

(присвојни)

______________ мајка, та, та, та,

(описни)

______________ мајчица

(присвојни)

Мајка има _____________ ћерку, ти, ти, ти

(описни)

_______________ ћерку, та, та, та

(описни)

_______________ ћеркицу.

(описни)

Ћерка има _____________ руке, ти, ти, ти

(описни)

_____________руке, те, те, те

(описни)

_____________ ручице.

(описни)

 

– Како изгледа песма без придева?

– Која вам се варијанта више свиђа, са или без придева?

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, петак 15.5.2020.

Српски језик- Писање скраћеница: мерне јединице и опште скраћенице (ОШ, бр, итд, стр. и нпр) -ТВ програм РТС2

Уколико у Мудрици није урађено урадити за понедељак.

Шта Голијат може, Халфдаан Расмусен

Screenshot_276

Прочитати песмицу и до понедељка је научити напамет.

 

Математика-

 Редослед рачунских радњи дељење Дуж. Поређење дужи-ТВ програм РТС2;

 

Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем

Уџбеник урадити наредне две стране до понедељка.

Screenshot_277

Прилог

Наставни лист         

 1. Запиши све бројеве:

дељиве бројем три који припадају другој и трећој десетици;

_________________________________________________________

дељиве бројем два, веће од 6 а мање од 20;

_________________________________________________________

дељиве бројем пет, а мање од 45.

_________________________________________________________

 1. Колико се пута број 3 садржи у најмањем броју треће десетице?

_________________________________________________________

 1. Израчунај на два начина:

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ- ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛE ОД 01.06.-16.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ- ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛE ОД 01.06.-16.06.2020.

На основу измене и допуне Правилника о календару образовно васпитног рада за основне школе предвиђено је да школе на следећи начин приведу крају ову школску годину. О променама је потребно обавестити ученике и родитеље.

Од понедељка 01.06.2020. до уторка 16.06.2020.школа организује посебне часове наставе на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниви постигнућа из одређене области/ теме из одговарајућих предмета, програма и активности.

О намери да похађају посебне часове наставе ученици претходно обавештавају одељењског старешину.

Он лајн

Припремна настава

 

српски

математи

географ.

 

 

 

Начин, поступак и ктритеријум оцењивања

Правилником о измени Правилника о оцењивању дата је могућност да број оцена може бити мањи од четири због ванредне ситуације изазване епидемијом.

Обавезни предмети са недељним фондом часова од четири недељно треба да имају најмање једну оцену добијену усменим испитивањем ученика. Обавезни предмети који имају мање од четири часа недељно , уколико није било елемената за утврђивање оцене, могу изузетно да утврде једну оцену усменим испитивањем, користећи неки од погодних веб алата.

Закључна оцена се изводи слично као и до сада. Потребно је проценити ниво остварености образовно васпитних исхода, знања, вештина и ставова, нивоа одговорности у раду , као и рад током целе школске године. При извођењу закључне оцене потребно је узети у обзир све оцене од почетка школске године, и оне које су добијене током наставе на даљину. Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима, тј.на оним садржајима којима се обезбеђује остваривање исхода предмета, програма и активности.

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА ЈЕ ЈАВНА И ОБРАЗЛОЖЕНА. У складу са тим, ако ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену може УСМЕНО да одговара у школи у датим терминима. Посебни часови се организују у групама за мање од 10 ученика у учионици, на начин који осигурава здравље и безбедност ученика и запослених у складу са препорукама надлежних органа, у школском простору.

 ЗА УЧИТЕЉЕ

Настава у 2. полугодишту се завршава 16.06.2020. До тада сте у обавези да радите он лајн / не долазите у школу/ да будете у контакту са ученицима, док не реализујете свој план и програм. Оцене закључујете у другој недељи јуна.

13.05.2020.        Мирјана Бугарски, школски психолог

Директор школе

______________________

Виолета Нинковић

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, четвртак 14.5.2020.

Математика-

Геометрија – линије, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати час, записати нацртати најбитније.

Screenshot_268

Урадити једну страну у Уџбенику.

Обратити пажњу на поступак дељења нпр 72/6=60/6+12/6 иде се на заокруживање исте десетице  или два сабирка која су оба дељива датим бројем као што је на слици показано.

Српски језик

Шума живот значи, Тоде Николетић -ТВ програм РТС2, 

Screenshot_269

Писана слова латинице Bb, Нh

Латиница, Мудрица, свеска

Свет око нас-

 Значај биљака и животиња за човека, ТВ програм РТС2,

 Ваздух – услов живота

Земљиште

Дате лекције прочитати , а до понедељка урадити у Мудрицама

Screenshot_271Screenshot_270

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, четвртак 14.5.2020.

Српски језик- Олданини вртови, Гроздана Олујић, 1. Део-РТС 2,

Пажљиво слушати час и записати најбитније:тема, ликови, писац, порука..илустрација

НАГЛАШЕНЕ И НЕНАГЛАШЕНЕ РЕЧИ, утврђивање

Задаци за самостални рад

 1. Следеће речи подели на слогове:

УЧЕНИЦА, СОБА, ПУТ, ЉУБАВ, ВИСИНА, ИЋИ, ВАТРА, ЗАБАВНИК, УЧЕНИК, ОБИЋИ, СУСЕД, КЊАЖЕВАЦ

 1. Заокружи наглашен слог у речима:

РАДНИК, ВЕЧЕРА, ПУТНИК, УРАНИТИ

 1. Подвуци речи које су правилно акцентоване:

раДИти, РАдити, радиТИ

воЛЕти, ВОлети, волеТИ

доБРОта, ДОброта, доброТА

 1. Заокружи речи које имају дуг наглашен слог:

МУЗИКА, КУЋА, КАСЕТА, УМЕТНИК, ЧОРБА

 1. Заокружи речи које имају кратак наглашен слог:

КОСМОС, ПЛЕЋКА, САГЛАСАН, ПРОТЕГНУТИ

 1. Усправним линијама раздвој наглашене целине:

„Остао је само надимак Босоноги. Па нека, и то је довољно за причу. Брату и мени чинило се да без Босоногог свет уопште не би био занимљив, јер он је могао све и знао је све, а био је најјачи дечак не само у нашој улици него и у улици која је секла нашу.“

Математика Разломци.
Читање и писање разломака-РТС 2,

 ЗАПРЕМИНА КВАДРА

Урадити 4-6 задатка из Радних листова ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ И КВАДРА 197-201.страна

 

Природа и друштво- Како истражујемо прошлост,

ТВ програм РТС 2,

ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК И ДРУГИ  СРПСКИ УСТАНАК

Научити Први и дуги српски устанак помоћу ова два клипа и уџбеника. У радним листовима урадити Први и други српски устанак. Провера знања писана у понедељак.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 13.5.2020.

Математика Израчунавање површине правоугаоника и квадрата-РТС 2

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније

 ЗАПРЕМИНА КВАДРА

 1. Чија је запремина већа: коцке чија је ивица 7cm или квадра димензија 6cm, 8cm и 13cm?
 2. Дужина квадра је 18m. Ширина је дужине, а висина дужине. Израчунај запремину.
 3. Ваза облика квадра димензија 12cm, 16cm и 30cm напуњена је водом до пола. Колика је запремина воде која је сипана у вазу?
 4. Урадити 3-4 задатка из Радних листова ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ И КВАДРА

 

Српски језик- Служба речи у реченици,РТС 2

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније

РУЖНО ПАЧЕ – ХАНС КРИСТИЈАН АНДЕРСЕН

Препричати бајку Ружно паче по целинама;

Време и место догађаја

Главни ликови и њихове особине

Стварно и нестварно у бајци

Кратко препричавање

Порука

 

Ликовна култура- Музеји као чувари културног наслеђа-ТВ програм РТС

Пажљиво слушати ТВ час

https://www.nationalgeographic.rs/vesti/14933-12-muzeja-i-galerija-sirom-sveta-koji-imaju-virtelne-ture.html?fbclid=IwAR2MIsWersOA8ujPk8S0uQryEQFPQTAGZj4fn8Fk9QQHdLoLRZV_11VwgTI

УРАДИТИ РАД ЗАДАТ НА ТВ ЧАСУ.

Теме у ликовној уметности – „Доврши слику, напиши причу”

Вежбање

За овај час можеш сликати темперама или воденим бојама. Можеш користити туш. А можеш правити колаж или асамблаж или само слику. Не заборави да се слика мора покрити цела бојом или материјалом. Немој да ти се боје на папиру мешају. Буди стрпљив/а у раду.  Добро осмисли шта ћеш представити на папиру. Буди креативан/а и маштовит/а. Желим да видим да си се трудио/ла.

Уводни део:

Прочитај још једном бајку Гроздане Олујић „Олданини вртови“

Главни део:

На основу бајке коју си прочитао/ла покушај да замислиш другачији крај. Насликај то. А наставак приче (бајке) припреми за сутрашњи час српског, када ћеш и испричати тај твој замишљени другачији крај.

Завршни део:

Сликај рад

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 13.5.2020.

Српски језик:

Велико слово: писање назива држава, градова и села (једночланих и вишечланих) и једночланих географских назива), ТВ програм РТС2

Пажљиво слушату ТВ час, записати најбитније и урадити задатке који су дати на ТВ часу.

Уколико у Мудрици или О језику постоји ова лекција урадити је.

 

Математика: Римске цифре.

Писање бројева римским цифрама -ТВ програм РТС2

 

Пажљиво слушату ТВ час, записати најбитније и урадити задатке који су дати на ТВ часу.

Вежбати разломке

 

Ликовна култура: Ликовне игре: Боја (светле и тамне боје; боја и облик; боја и звук)

Ликовне игре: Замишљања (стварност и машта), РТС2  час

Пажљиво слушату ТВ час

Урадити задатак предвиђен на ТВ часу.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 11.5.2020.

 

Математика- Разломци, ТВ програм РТС2

Пажљиво посматрати час и записати најважније

Наставити са радом у уџбенику, једну страну.

 

Српски језик- Оцене, Гвидо Тартаља, ТВ програм РТС2

Пажљиво посматрати час и записати најважније

Писана слова латинице (Pp, Rr)

Мудрица, свеска, Уџбеник латиница, урадити дата слова

 

Музичка култура- Утврђивање песме „Ми идемо преко поља“ и слушање музике „Заклео се бумбар“, М. Шоуц-РТС2;

Nauciti, otpevati pesmu saljuci video preko vibera i ilustrovati je

Fizicko vaspitanje

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 12.5.2020

Математика-  Израчунавање површине квадрата-ТВ програм РТС

Пажљиво слушати час и записати набитније

ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ

 1. Упиши број који недостаје:

 

6 000cm3= ___dm3

21 m3=____dm3

43 000cm3=____dm3

74 000 000mm3=_________dm

 1. Колико има кубних метара:

 

3 km3=

4 000dm3=

32 000dm3=

15 000 000cm3=

 1. Допиши јединице мере тако да једнакост буде тачна:

 

2 000dm3=2

65 000 m3=65

12 000 000 cm3=12

51m3=51 000

 РАДНИ ЛИСТОВИ страна 198. 3-5 задатака по избору

 

Српски језик- Врсте речи-РТС2

Пажљиво слушати час и записати набитније

 РУЖНО ПАЧЕ – ХАНС КРИСТИЈАН АНДЕРСЕН

СВЕСКА:

Напомена – За овај час ученици су добили припремне задатке:

– Прочитајте бајку „Ружно паче“, Х. К. Андерсена.

О чему се говори у бајци?   Запиши нешто о ружном пачету.

Прочитајте, односно подсетите се на живот и рад Х. К. Андерсена.

– Ко ће објаснити шта су бајке? Које сте бајке прочитали, учили?                                                                                 Која је значајна одлика бајке?

 

Истичемо да ћемо на овом часу обрадити бајку „Ружно паче“, коју је написао Х. К. Андерсен и да ова има име свог аутора, па се по томе разликује од народне бајке која нема име свога аутора.

Питамо ученике: Ко ће нешто рећи о Х. К. Андерсену?

Читамо текст (Читанка, 51-52) бајке тако што водимо рачуна о брзини, темпу, гласности читања. Треба се трудити да читање одговара свим ученицима одељења, јер читањем се подстичу мисаоне активности ученика.

Ученици одговарају на питања: – О коме се говори у бајци? Шта вам се нарочито допада у бајци?

Ученици читају бајку у себи, а потом следи објашњење непознатих речи. Значење непознатих речи објашњаваће ученици који знају. Уколико је то немогуће, објашњаваћемо их заједно.

– Укратко опишите изглед Ружног пачета, покажите његове особине и поступке.

– Које сте облике изражавања уочили у бајци?

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

КОМПОНОВАЊЕ МЕЛОДИЈА НА ЗАДАТЕ ТЕКСТОВЕ

Вежбати ритмичко и мелодијско тактирање, трајање нота, записивање у нотни систем

FIZICKO VASPITANJE

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 11.5.2020

13.15 – 13.45

 

Српски језик – Атрибут

Пажљиво слушати ТВ час, записати најбитније.

Домаћи задатак, АТРИБУТ, радни листови

 

13.50 – 14.20 Математика – Израчунавање површине квадрата

Пажљиво слушати ТВ час, записати најбитније.

ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ

ДОМАЋИ ЗАДАТАК:

Урадити прву страну Запремине квадра и коцке у Радним листовима

Природа и друштво- ЖИВОТ У ТУРСКОМ ЦАРСТВУ

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 11.5.2020.

09.45 – 10.15 Српски језик – Тачка на крају реченице и иза редног броја. Две тачке и запета у набрајању-ТВ час

Пажљиво слушати час

Писана слова латинице

(Cc, Čč, Ćć) , Латиница, свеска, пар реченица са обрађеним писаним словима, Мудрица

10.20 – 10.50 Математика – Разломци, обрада

УЏБЕНИК, РАЗЛОМЦИ, прескачемо пар страна да би ишли у корак са ТВ часовима о разломцина

Screenshot_251

Screenshot_252

 

Свет  око нас-

Сунце – извор светлости и топлоте, обрада

Screenshot_253

Screenshot_254

Прочитати лекцију у уџбенику, МУДРИЦА

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СУБОТА 9.5.2020.

Screenshot_243

ПАЖЉИВО СЛУШАТИ ТВ ЧАСОВЕ, ЗАПИСАТИ НАЈБИТНИЈЕ И УРАДИТИ ЗАДАТО.

СРПСКИ ЈЕЗИК: Урадити у Латиници , Мудрици и свесци 

Писана слова латинице

(Cc, Čč, Ćć) 

Математика- Уџбеник, Вежбајмо 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК 7.5.2020.

Математика-

Израчунавање површине правоугаоника-РТС 2

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

 

 ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ЗАПРЕМИНУ

Screenshot_240

НАСТАВНИ ЛИСТ

 1. Изрази у следећој већој јединици мере:

3 000 mm3

41 000 dm3

15 000 cm3

8 000 dm3

2 000 mm3

19 000 dm3

 

 1. Изрази у јединицама мере наведеним у загради:

 

8 dm3              (cm3)                 60 m3          (dm3)          212 dm3        ( l )

54 m3           (dm3)                3 dm3         (mm3)          212 l             (cm3)

 

 1. Одреди колика је:

1/2 cm3     =____mm3           1/4 m3  = _____ сm3      1/5 dm3  = ____ сm3        1/2  m3   =____ l

 

Српски језик-

Од пашњака до научењака (одломак), Михаило Пупин-ТВ програм РТС 2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

 

МОЈА ИЗОКРЕНУТА ПРИЧА

На основу прочитане приче из Читанке КАД ДЕДИЦА НЕ ЗНА ДА ПРИЧА ПРИЧЕ – ЂАНИ РОДАРИ написи састав:

„Једна моја прича“

У првом делу часа ученицима задајемо задатак да направе план на основу кога ће испричати своју причу. Подсећамо се захтева правилног писања

Увод – уведи нас у тему, истакни о чему ћеш причати зашто?

Разрада- детаљно објасни, напиши своју причу.

Закључак – заокружи тему, објасни због чега је оно што си у раду истакао важно.

Не заборави: Свака реченица нека прати једну твоју мисао, а твоје мисли нека буду јасне.

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 8.5.2020.

Српски језик- Пас и његова сенка, Доситеј Обрадовић-ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

Писана слова латинице ,утврђивање;

Домаћи задатак:МУДРИЦА, урадити обрађена писана слова

 

Редослед рачунских радњи (дељење)-ТВ програм РТС2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

Задаци са две операције – дељење и одузимање

Screenshot_239

Screenshot_240

Урадити страну уџбенику везано за ову лекцију.

 

 

Nadoknada casova

Uvidom u broj časova koji će nedostajati na kraju maja meseca, a koji ide i do manjka od 15 časova u nekim predmetima, moramo nadoknaditi za početak , produžetak zimskog raspusta.
Naime, mi smo nadoknadili prva tri časa, ostalo je da nadoknadimo od 4 DO 6 ili 7.časa za dane OD UTORKA DO PETKA. Tu nadoknadu ćete upisivati kao i tada, kao dve nastavne jedinice u jednom času.
Nadoknada će biti u nedelji od 11-15.05. tj.12,13,14. I 15.05.2020./utorak-petak/
Ako nekom nije nešto jasno, neka pita.
Nadamo se nekom dopisu Ministarstva što se tiče svega ostalog. Pošto su sve škole nadoknadile ove časove, moramo i mi to da uradimo. Imajte to u vidu prilikom planiranja časova za tu nedelju.
Srdačan pozdrav, Mira
P.S. Učitelji u Vlaškoj  obavestite veroučitelja . Hvala

Korisni linkovi za ucenike u slobodnom vremenu

Obavezno pogledati u slobodnom vremenu

ПРЕДЛОЗИ ЗА СЛОБОДНО ВРЕМЕ

ПРЕДЛОЗИ- КАКО ДА КРЕАТИВНО И ПАМЕТНО ИСПУНИТЕ СВОЈЕ СЛОБОДНО ВРЕМЕ

 1. Научи плесне покрете код куће – Хип хоп https://www.youtube.com/watch?v=ujREEgxEP7g
 2. Научи плесне покрете код куће – Афро

https://www.youtube.com/watch?v=3NSiV8E24KA

 1. Научи плесне покрете код куће – Денсхолhttps://www.youtube.com/watch?v=a9NVJIM8w40
 2. Научи плесне покрете код куће – Салса

https://www.youtube.com/watch?v=20n34ScODIw

 1. Научи борилачку вештину код куће – Карате

https://www.youtube.com/watch?v=T4Y9iVCEthU

 1. Научи борилачку вештину код куће – Шаолин Кунг Фу

https://www.youtube.com/watch?v=9f8zb_QKZEo

 1. Научи борилачку вештину код куће – Таеквондо

https://www.youtube.com/watch?v=F1kXuQ3QB-Y

 1. Вежбај јогу код куће – Хата јога

https://www.youtube.com/watch?v=uH2N2gmjhl0

 1. Вежбај јогу код куће – Аштанга јога

https://www.youtube.com/watch?v=-Va_P61H9IY

 1. Cлушај аудио књиге

https://audioknjige.elektronskaknjiga.com/

 1. Читајте књиге:

https://www.scribd.com/?lohp=2

https://www.gutenberg.org/

 1. Апликација за бесплатне књиге

https://play.google.com/store/apps/details?id=anybooks.audiobook.ebook.free.library.books.novels.story.download.p10&hl=en

 1. Бесплатни подкастови

https://podcast.rs/

 1. Читајте стрипове

http://yu-stripovi.blogspot.com/

https://imagecomics.com/

 1. Посети библиотеку НАСА-е:

https://www.nasa.gov/

 1. Посети онлајн галерије и музеје:

https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/

https://www.portrait.gov.au/portraits/

https://collections.museumvictoria.com.au/

 1. Посети зоолошки врт у Аустралији:

https://www.zoo.org.au/animals-at-home/

 1. Вежбе за развој критичког мишљења:

https://www.teach-nology.com/worksheets/critical_thinking/

 1. Вежбе за постављање циљева:

https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/

 1. Игре за развој критичког мишљења:

https://www.detinjarije.com/tri-porodicne-igre-za-razvijanje-kritickog-misljenja/

 1. Апликације за постављање и испуњавање циљева:

https://www.telegraf.rs/hi-tech/aplikacije-hi-tech/2940544-4-aplikacije-koje-ce-vam-pomoci-da-ispunite-svaki-cilj-u-svom-zivotu

 1. Вођене медитације за децу:

https://www.youtube.com/watch?v=X1xgBUhJz70

https://www.youtube.com/watch?v=cxkxWWscgZ8

 1. Вежбе дисања за децу:

https://www.youtube.com/watch?v=PfHxmVanAo0

https://www.youtube.com/watch?v=6eWR-GlE5to

 1. Представе Народног позоришта:

https://www.youtube.com/channel/UCQfOK9C9cM8hSDwqJp02A2Q

 1. Онлајн концерти:

https://www.billboard.com/articles/columns/pop/9335531/coronavirus-quarantine-music-events-online-streams

 1. Онлајн радионице оригамија – направите ждрала од папира

https://www.youtube.com/watch?v=KfnyopxdJXQ

 1. Онлајн радионице оригамија – направите зеца од папира

https://www.youtube.com/watch?v=6QqBvy_yO_M

 1. Креативни пројекти од папира:

https://www.youtube.com/watch?v=HU68mY747Gk

https://www.youtube.com/watch?v=OGE7-Ds4EQQ

 1. Направите лутку од чарапа:

https://www.youtube.com/watch?v=2amKctfl3a0

 1. Направите пои од чарапа и учите да жонглирате:

https://www.youtube.com/watch?v=buogOHNjU9g

https://www.youtube.com/watch?v=OSe6R68ErTE

 1. Направите колач – ледене коцке

https://www.youtube.com/watch?v=lHJNH4YLv2k

 1. Научи нови језик:

https://www.duolingo.com/

 1. Похађај неки од бесплатних курсева енглеског језика:

https://www.britishcouncil.rs/english/mooc

 1. Научи WordPress:

https://www.krojacevaskola.com/kursevi/online/wordpress-instalacija

https://www.krojacevaskola.com/kursevi/online/wordpress-rad-sa-gotovom-temom

 1. Пронађи курс који те занима:

https://www.edx.org/

 1. Направи размештај у соби
 2. Отараси се старих ствари
 3. Направи сваштару
 4. Организуј слике
 5. Очисти телефон, рачунар од непотребних података

 

УЖИВАЈТЕ У ОВИМ ПРЕДЛОЗИМА , ЗДРАВО МИ БИЛИ !!!!!!!!

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 7.5.2020.

Математика-

Редослед рачунских радњи (множење), ТВ програм РТС2,

 

Задаци са две операције – дељење и сабирање

Уцбеник, урадити неколико задатака по избору

Наставни листић

Screenshot_237

 

Српски језик Глаголи (глаголска времена, потврдни и одрични глаголски облици)-ТВ програм РТС2

Писана слова латинице

(Dd, Đđ, Dž dž)

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea9c742c2f3d4001beeaa14/pisana-slova-latinice?fbclid=IwAR1uAzCCerwax3OSJHoUX5YtyHPUUjvffSS8RxwmAytP_KRc5eAsxuclgO0

Домаћи задатак -слова (Dd, Đđ, Dž dž) Латиница уџбеник, свеска, Мудрица

 

Свет око нас- Човек ствара – материјали, ТВ програм РТС2,

 Без воде нема живота

Прочитати лекцију, урадити МУДРИЦУ.

Screenshot_238

https://www.storyjumper.com/book/read/81898765/%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9E%D0%94-%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2-%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2-%D0%98-%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95-?fbclid=IwAR3tpmWC1Xcc2UVqDnGjiDduNhIOPOldE1QgfElxntwO5LF5n4IRFwM7RjM#page/6

 

FIZICKO VASPITANJE:

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 7.5.2020.

Српски језик- Функција речи у реченици, ТВ програм РТС 2

Пажљиво пратити час, записати најбитније

ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ ЈЕЗИКА И ПРАВОПИСА

 

 

Провера знања – Служба речи у реченици

 ЗАДАТКЕ У ПОТПУНОСТИ ПОГЛЕДАЈТЕ У ГУГЛ УЧИОНИЦИ И ТАМО ДОСТАВИТЕ СУТРА РАДОВЕ

1.Подвуци субјекат и предикат, одреди врсту реченице по саставу и врсте речи у реченици:

Падаће киша.      Врста реченице по саставу: _________________________________________

Падаће – врста речи: _____________________________ ; служба: ___________________________

киша     – врста речи: _____________________________ ; служба: ___________________________

2.Подвуци субјекат , предикат и прилошке одредбе; одреди врсту реченице по саставу и врсте речи у реченици:

Петоро је причало за време часа у библиотеци.   Врста реченице по саставу: ___________________

Петоро – врста речи: _______________________ ; служба: _____________________________

је причало – врста речи: ____________________ ; служба: _____________________________

време   – врста речи: _______________________ ; служба: _____________________________

часа       – врста речи: _______________________ ; служба: _____________________________

у библиотеци – врста речи: __________________ ; служба: _____________________________

3.Којој врсти речи припада подвучена реч у реченици?
Заокружи слово испред тачног одговора.
Нина баш лепо прича.
Подвучена реч је:
а) именица
б) глагол
в) придев
г) заменица

 1. У наведеној реченици подвуци заменицу.
  Ускоро ћеш ти бити добар мачевалац, видећеш!
 2. У којој су реченици сви глаголи употребљени у садашњем времену?
  Заокружи слово испред тачног одговора.
  a) „Птица је дуго цвркутала, а ми смо је занесено слушали“, причао ми је брат.
  б) „Деда се храни рибом, коју тетка припрема на безброј начина“, каже моја мама.
  в) „Да пробамо поново! Сигурно је гладна, доћи ће!“, предложио сам ја.
  г) „Бацићу још једанпут, за тебе! Мораће да загризе!“, рече ми деда.
 3. У следећем тексту подвуци заповедну реченицу.
  После извесног времена, медвед се обрати вуку: „Знаш ли где је пут који води
  ка пећини? Помози ми! Хоћу да је нађем.“ Вук је само замишљено наставио
  шумском стазом, као да не чује медино запомагање. Убрзо наиђоше на скривену
  пећину и вук рече: „Ау, како је велика!
 4. У наведеној реченици подвуци именице.
  Пуж је схватио да се пробудио тек када га дотаче хладан јутарњи ваздух.
 5. дреди којој врсти припадају подвучени придеви у реченици.
  На сеоском вашару купили смо Милошевом млађем брату шећерну
  вуну и стаклене кликере.
  Заокружи слово испред тачног одговора
  а) описни придеви
  б) присвојни придеви
  в) градивни придеви
 6. У ком је лицу и броју подвучени глагол у реченици?
  Вежбаћемо озбиљније прекосутра, када се будеш одморио.
  Заокружи слово испред тачног одговора.
  а) 2. лице једнине
  б) 1. лице једнине
  в) 1. лице множине
  г) 2. лице множине.
 7. У следећој реченици подвуци број.

О, читаш и пишеш много боље од других, ти више ниси дете!

 

11.Одреди службу подвучене речи у реченици.
То старо дрво у шуми пружало је гране према дечаку.
Заокружи тачан одговор.
а) предикат
б) субјекат
в) објекат
г) атрибут

12.Подвуци предикат у наведеној реченици.
Врела летња јутра враћају се полако после обилних киша.

13.У сваком пару подвуци по једну реч у којој је правилно употребљено слово ј
у писању.
био – бијо маица – мајица авион – авијон

___________________________________________                      ____________________

име и презиме                                                                       датум

 

Број бодова:                           Оцена:

 

Математика Јединице мере за површину веће од m²-РТС 2,

 ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ЗАПРЕМИНУ

 

 

DOMACI: Radni listovi 197, i 198, strana 5 neura]enih zadataka po izboru.

 

Обновљиви и необновљиви извори енергијe,ТВ програм РТС 2,

ЖИВОТ У ТУРСКОМ ЦАРСТВУ

Udzbenik 134-137 strana. nauciti lekciju

RADNI LISTOVI 52. i 53. strana

 

FIZICKO VASPITANJE:

 

ZA UTORAK ZA MUZICKO KOMPOZITORI:

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 6.5.2020.

Српски језик: Кратке народне умотворине (загонетке, пословице, брзалице, питалице, разбрајалице), ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час и записати најбитније

УКОЛИКО У МУДРИЦИ ПОСТОЈЕ Кратке народне умотворине (загонетке, пословице, брзалице, питалице, разбрајалице урадити ЈЕДНУ страну

 

Математика: Одређивање непознатог броја-ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Задаци са две операције – дељење и сабирање

Screenshot_229

Screenshot_230

 

У УЏБЕНИКУ УРАДИТИ ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПРАЦИЈЕ, ДЕЉЕЊЕ И САБИРАЊЕ

 

Ликовна култура: Ликовне игре: Замишљања (стварност и машта), РТС2  час

Пажљиво слушати час и УРАДИТИ ТРАЖЕНО

 

ВЕЖБАЈМО!

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 6.5.2020.

Математика Јединице мере за површину до  m²-РТС 2,

Пажљиво погледати ТВ час, уочити јединице мере за ПОВРШИНУ!

 ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ЗАПРЕМИНУ

DOMACI ZADATAK

У Радним свескама урадити 198. страну 3 до 5 задатака

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК-Прилошке одредбе за време, место и начин, ТВ програм РТС 2,

Пажљиво погледати ТВ час

 

РАЗЛИКОВАЊЕ ГЛАСОВА: Ч,Ћ, Џ,Ђ

Задаци за вежбање:

1) Следеће реченице обилују грешкама. У њима слова Ч и Ћ нису увек написана на правим местима.

Препиши реченице правилно:

– Мића хоче воче.                 – Воче прија после рућка.

– Палаћинке су вруче.          – Дечак срће из чиније.

– Ученик ући из ћитанке.     – Маћак чупка ћарапу.

– Чича чучи у чошку.           – Каћа чисти своје ћизме.

– Чистаћи ћисте лишће.       – Њена обуча је комотна.

 

2) Објасни шта значе ове речи:

а) веће – вече           мече – меће          куће – куче

б) маћка – таћка      свећа – свеча        чамац – ћамац

 

3) Прецртај неправилно написану реч:

Џеп – ђеп                              џубре – ђубре

Куће – куче                           свађа – сваџа

Облачак – облаћак                мече – меће

Ноч – ноћ                              чуп – ћуп

 

4) Допуни речи словима Ћ-Ч, Ђ-Џ.

 1. ____ уо сам да о___ а___ар доноси сре__у.
 2. Све__ица на ро__енданској торти је __екала да је Ср__ан упали.
 3. Ма__иони__ар је извео своју та__ку.
 4. Том и __ери су јунаци цртаног филма.
 5. Мој старији брат тренира __удо.

 

5) Прочитај правилно брзалице:

 1. Каменчићем ћеш ме, каменчићем ћу те.
 2. Чалабрчак док не дође ручак.
 3. Четири чавчића на чунчићу чучећи цијучу.
 4. Чоканчићем ћеш ме, чоканчићем ћу те.

Домаћи:

О језику 96 и 97. страна

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА-Од старог до новог – израда маске-ТВ програм РТС 2

Пажљиво слушати час и УРАДИТИ ЗАДАТО-МАСКА

 

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 5.5.2020.

Српски језик- Ко да то буде, Стеван Раичковић-РТС2,

Пажљиво слушати час.

ТЕМАТСКИ РЕЧНИК: ПРОЛЕЋЕ

Домаћи задатак:

 1. Покушај да добро осмишљеном комбинацијом речи из различитих тематских група напишеш што лепше реченице.

 

 1. Састави реченицу на основу задате две речи: Гране – ветар ________________________________________

Вода – сунце _________________________________________

Јутро – роса __________________________________________

Деца – ливада ________________________________________

 

3. Допуни започете реченице:                                                                 Тек што сам ____________________________.                                                         Златно сунце ___________________________.                                                        Бескрајни небески простор ______________

 

Математика-  Једначине, 2. део Јединице мере за површину (до  m²), ТВ програм РТС,

ЗАПРЕМИНА ТЕЛА

ПАЖЉИВО ЧИТАТИ ЛЕКЦИЈУ У УЏБЕНИКУ О ЈЕДИНИЦАМА ЗА ЗАПРЕМИНУ

У Радним свескама урадити 197. страну 3 од 6 задатак.

 

Музичка култура-  У Милице, народна песма, РТС2,

Пажљиво слушати час.

СВИРАЊЕ ПЕСАМА ПО НОТНОМ ТЕКСТУ.

НАУЧИТИ УСМЕНО О КОМПОЗИТОРИМА ПО ДОГОВОРУ, 3-5 композитора, дела, биографија…

 

Физичко васпитање-15 минута вежби обликовања по избору ученика