Лична професионална оријентација

Нeкако са поплавом информационих технологија трудимо се да понешто сазнамо, тако да смо већина некако савладали PowerPoint,  направисмо блогове и налоге на разним друштвеним мрежама.

Могућности рачунара се једноставно, а врло ефектно могу користити у савременој и  модерној настави. Основно је да се коришћењем разних врста  презентација идентификују стварни образовни циљеве и ученицима пренесе жељена порука.

Мултимедијалне презентације раде се у технологијама које обједињују фотографију, звук, видео, графичку анимацију и текст.

Настава често излази из оквира учионице.

И данас пратим нова дешавања у области образовања и колеге које предњаче у иновативности.

УЧИТЕЉСКИ БЛОГ

Блог за ученике, родитеље и учитеље који сам направио средином  јула 2013. и који је за нешто више од 10 дана  имао више од 7.000 прегледа.       ЛИНК

Uciteljski blog

ЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА        2019/2020.

ЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

  

  • ПЛАНИРАЊЕ

1. Редовно се припремам за наставу и поседујем планове за сваки наставни предмет у складу са прописаним програмом.

2. Најчешће се припремам п за допунску наставу и имам планове које сам ускладила са идентификованим потребама ученика.
3. Припремам се за додатну наставу и имам планове које сам ускладила са идентификованим потребама ученика.
4.Најчешће  организујем наставу у складу са индивидуалним потребама ученика.
5. Трудим се да постављам јасне и оствариве циљеве.
6. Најчешће планирам активности које задовољавају интересовања и потребе свих ученика.
7. Планирам различите облике рада.
8. Планирам употребу одговарајућег дидактичког материјала и наставних средстава која сам сам направила и у складу са мојим могућностима, а нарочито, у складу са могућностима школе (која није баш опремљена савременим наставним средствима).
10. Планирам издраду дидактичког материјала и наставних средстава са ученицима.
11. Најчешће ефикасно планирам  време у току часа.
12.Најчешће планирам процену постигнућа на сваком часу.
  •  НАСТАВА

1. Сматрам да добро познајем предмете које предајем , а и ако у нечему нисам сигурна, консултујем колеге или литературу

2. Трудим се и најчешће успевам да саопштим  циљеве јасно.
3. Организујем смислене активности које одговарају постављеним циљевима.
4. Познајем способности својих ученика.
5. Трудим се да не правим материјалне грешке, али и ако их направим, није ми проблем да признам и исправим их,
6. Мотивишем ученике одговарајућим активностима.
7. Адекватно употребљавам наставне материјале и дидактичка средства.
8. Користим одговарајуће технике постављања питања.
9. Ученицима пружам могућност да одговоре на питања.
10. Ученицима дајем могућност да поставе питање.
11. Ученике подстичем на рамишљање.
12. Стварам услове за активан рад свих ученика.
13. Омогућавам ученицима тимски рада и рад у пару.
14.Трудим се да  олакшам ученицима разумевање појмова.
15. Познајем и пошујем облике учења сваког ученика.
16. Дајем ученицима разумљива упутства за рад,
17. Упућујем ученике у коришћење додатне литературе (интернет, енциклопедије…)
18. Приликом организовања активности поштујем индивидуалне и групне потребе и предзнања ученика.
19. Најчешће остварујем постављене циљеве.
20. По потреби  реализујем часове додатне наставе.
21. По  потреби  реализујем часове допунске наставе.
22. По потреби реализујем часове ваннаставних активности.
23. Редовно реализујем час одељењског старешине.
  • ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У УЧИОНИЦИ

1. Пратим сва дешавања у учионици.

2. Трудим се да створим позитивну атмосферу за рад свих ученика.
3. Најчешће одржавам пажњу интересовање свих ученика током часа.
4. На одговарајући начин се трудим да решавам проблеме свих ученика.
5. Према свим ученицима се односим једнако.
6. Користим различите изворе учења.
7. Организујем све активности (истраживачки пројекти, ескурзије, посете које су у функцији наставе и учења).
8. Водим  евиденцију о сваком ученику.
9.Трудим се  да моји ученици поштују правила рада и понашања.
10. Успешно прелазим са једне активности на другу.
11. Најчешће по редоследу активности имам припремљен дидактички материјал и одговарајућа наставна средства.
 

  • ОЦЕЊИВАЊЕ

1. Упознајем ученике са са стандардима оцењивања и праћења рада

2. Користим диференциране тестове.
3. Редовно пратим напредовање сваког ученика.
4. Ученике правовремено обавештавам о постигнућима.
7. Водим  евиденцију о постигнућима сваког ученика.
8. На основу постигнутих резултата ученика и мишљења ученика о својим постигнућима (портфолио) предузимам одговарајуће кораке у циљу побољшања наставе и учења.

 

  • МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ

1. Подстичем ученике да се међусобно уважавају.

2. Успешно комуницирам и одржавам добре односе са већином из групе:
-колегама
-ученицима
-осталим особљем
-родитељима
3. Нудим подршку и савете другима (директору, колегама, ученицима, родитељима, стручној служби…)
4. Прихватам подршку и савете других (директора, колега, ученика, родитеља, стручних служби…)
5. Сматрам да сам добар сарадник у тимском раду.
6. Поседујем способност емпатије.

 

С  А  М  О  П  Р  О  Ц  Е  Н  А                                           

    

          Е  Ф  Е  К  А  Т  А

         

                Р  А  Д  А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ПЛАНИРАЊЕ  5 4 3 2
1.  Редовно се припремам за наставу и поседујем планове  за сваки наставни предмет у складу са прописаним  програмом
2.  Припремам се за допунску наставуи имам планове које сам ускладио са идентификованим потребама ученика.
3.  Припремам се за додатну наставу и имам планове које сам ускладио са идентификованим потребама ученика.
4.  Припремам се за ваннаставне активности и имам планове које сам ускладио са идентификованим потребама ученика.
5.  Организујем наставу у складу са индивидуалним потребама ученика
6.  Постављам јасне и оствариве циљеве.
7.  Планирам активности које задовољавају интересовања

и потребе свих ученика

8.  Планирам различите облике рада.
9.  Планирам употребу одговарајућег дидактичког

материјала и наставних средстава

10.  Планирам издраду дидактичког материјала и

наставних средстава са ученицима

11.  Ефикасно планирам време у току часа.
12.  Планирам процену постигнућа на сваком часу

 

ИНДИКАТОРИ НИВО
ИНДИКАТОРИ НИВО
2.  НАСТАВА  5 4 3 2
1.  Добро познајем предмете које предајем
2.  Саопштавам циљеве јасно.
3.Организујем смислене активности које одговарају постављеним циљевима.
4.  Познајем способности својих ученика.
5.  Не правим материјалне грешке.
6.  Мотивишем ученике одговарајућим активностима.
7.  Адекватно употребљавам наставне материјале и дидактичка средства.
8.  Користим одговарајуће технике постављања питања.
9.  Ученицима пружам могућност да одговоре на питања.
10.  Ученицима дајем могућност да поставе питање.
11.  Ученике подстичем на рамишљање.
12.  Стварам услове за активан рад свих ученика.
13.  Омогућавам ученицима тимски рада и рад у пару.
14.  Олакшавам ученицима разумевање појмова.
15.  Познајем и пошујем облике учења сваког ученика.
16.  Дајем ученицима разумљива упутства за рад.
17.  Упућујем ученике у коришћење додатне  литературе (интернет,енцикло- педије…)
18.  Приликом организовања активности поштујем индивидуалне и групне потребе и предзнања ученика.
19.  Остварујем постављене циљеве.
20.  Редовно реализујем часове додатне наставе.
21.  Редовно реализујем часове допунске наставе.
22.  Редовно реализујем часове ваннаставних  активности.
23.  Редовно реализујем час одељењског старешине.

 

ИНДИКАТОРИ НИВО
3.  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У УЧИОНИЦИ 5 4 3 2
1.  Пратим сва дешавања у учионици.
2.  Стварам позитивну атмосферу за рад свих ученика.
3.  Одржавам пажњу интересовање свих ученика током часа
4.  На одговарајући начин решавам проблеме свих ученика
5.  Према свим ученицима се односим једнако.
6.  Успешно користим различите изворе учења.
7.  Успешно организујем све активности (истраживачки

пројекти, ескурзије, посете које су у функцији наставе

и учења)

8.  Водим прецизну и одговарајућу евиденцију о сваком

ученику

9.  Обезбеђујем да ученици поштују правила рада и

понашања.

10.  Успешно прелазим са једне активности на другу.
11.  По редоследу активности имам припремљен дидактички материјал и одговарајућа наставна средства.

 

ИНДИКАТОРИ НИВО
4.  ОЦЕЊИВАЊЕ 5 4 3 2
1.  Упознајем ученике са са стандардима оцењивања и праћења рада
2.  Мотивишем ученике да воде свој портфолио ка средсво  акумулације, организације и евалуације свог рада и постигнућа
3.  Користим диференциране тестове.
4.  Редовно пратим напредовање сваког ученика.
5.  Редовно упоређујем своје мишљење о напредовању ученика самишљењем

самих ученика

6.  Ученике правовремено обавештавам о постигнућима.
7.  Водим прецизну евиденцију о постигнућима сваког ученика
8.  На основу постигнутих резултата ученика и мишљења ученика о својим постигнућима (портфолио)  предузимам одговарајуће кораке у циљу побољшања наставе и учења.

 

 

 

 

 

 

6. ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ 5 4 3 2
1. Долазим на време на посао
2. Изражавам се јасно и прецизно.
3. Поуздан сам.
4. Обезбеђујем сигурност ученика.
5. Имам Лични план професионалног развоја.
6. Свој рад и напредак пратим  у свом Портфолију.
7. Учествујем у активностима професионалног развоја у школи.
8. Поседујем самоконтролу и зрелост у опхођењу са ученицима.
9. Покрећем иницијативе.

 

Поставите коментар

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s