Усавршавања,извештавања

Основна школа „Бора Лазић“, Влашка

веб-адреса: www.sasaucha.wordpress.com

 

Лични план стручног усавршавања

за школску 2013-2014. годину

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОМ СА САМОВРЕДНОВАЊЕМ И ПЛАНОМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА

Име и презиме Саша Јовановић Звање учитељ
Последњи заврш. ниво образовања Професор разредне наставе Посао у школи О.Ш: ,,Бора Лазић,,- Влашка, професор разредне наставе
Знања и вештине потребне за обављање посла – компетенције које поседујем VII степен Знања и вештине које желим да развијем, унапредим у наредној години – компетенције
професор разредне наставе

ПЛАНИРАНИ  ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  У УСТАНОВИ

 

 

Облик стручног усавршавања

Компе-тен-ција

К1, К2 К3, К4

 

Назив / тема

Ниво:

стр. већа,  активи, тимови, пед. колегиј, од. веће, н. веће, с. родитеља, ш. одбор, уч. парлам, о. зајед…

 

Планирано време остваривања (месец)

 

бр. сати

Начин учествовања (присуство, излагање, извођење, ауторство, организовање, координ, вођење, анализа, дискусија…

Извођење угледног часа/активности(са дискусијом и анализом)
Приказ књиге, приручника, дидак. материјала, стручног чланка, различите врсте истраж.  резултата праћења развоја детета (са дискусијом и анализа)
Приказ студијског путовање и стручне посете са обавезном дискусијом и анализом
Остваривање истраживања(научна, акциона, ad hok, итд.)
Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера
Остваривање програма од националног значаја у установи
Остваривање програма  огледа, модел центра
Облик стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са потребама запослених
Излагање о савладаном програму/ обуци или другом облику СУ
Остали облици СУ који нису предвиђени Правилником, а које запослени планира
ПЛАНИРАНИ  ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  ВАН  УСТАНОВЕ

 

Облик стручног усавршавања

Компет

К1,К2 К3, К4

прио-ритет

 

Назив

 

Ниво

 

Време, место

 

Цена

 

бр. бод-ова

Улога:

 присуство, излагач, аутор, извођач,  организ, координатор, водитељ…

Одобрени програми стручног усавршавања (обука)
Акредитовани програми високошколске установе (облици целоживотног учења)
Стручни скупови (конгрес, сабор, сусрети и дани, конференција, саветовања, симпозијум, округли сто, трибина)
Летње и зимске школе
Стручна и студијска путовања
Остало: пленарно предавање, презентација са дискусијом, радионица, панел дискусија, рад у групама, постер презентација…

(Додавати редове по потреби)

Licni_plan_SU licni-plan-strucnog-usavrsavanja-2013-14 

Godisnji licni plan profesionalnog razvoja -Sasa jovanovic 2015.2016

 

ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ потребне за рад у образовно-васпитној  установи:

Знања:

 • Уже стручна знања из области ( развој говора, математички појмови итд.)
 • Из педагогије и психологије
 • О различитим методама, техникама и активностима
 • О развојним карактеристикама деце
 • О техникама учења
 • О основама програма васпитно-образовног рада
 • О планирању и евидентирању рада
 • О техникама евалуације и самоевалуације
 • О начинима сарадње са породицом
 • Информатике
 • Страни језик
 • Познавање закона, прописа, правних аката, процедура

Вештине:

 • Тимски рад
 • Комуникацијске вештине
 • Активно слушање
 • Индивидуални, групни, фронтални и рад у паровима – примена у раду са децом
 • Израда средстава и других материјала за рад
 • Организација  разних активности – шта, како, кога позвати;
 • Конструктивно решавање конфликата
 • Коришћење разних техника (нпр. ликовних) у раду са децом – шта, који материјали
 • Преношење знања деци (подучавање)
 • Самоевалуација
 • Изражавање – вербално, невербално (пантомима, глума)
 • Моторичке, ликовне /музичке вештине
 • Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за друге
 • Емпатија
 • Покретање, иницрање и вођења различитих активности
 • Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – за 3 године

 1. Превенција насиља,злостављања и занемаривања
 2. Превенција дискриминације
 3. Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група
 4. Комуникацијске вештине
 5. Учење да се учи и развијање мотивације за учење
 6. Јачање професионалних капацитета запослених у области иновативних метода наставе и управљања одељењем
 7. Сарадња са родитељима
 8. Информационо-комуникационе технологије

ИНСТРУМЕНТ ЗА САМОПРОЦЕНУ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА

Инструмент који је пред Вама направљен у складу са Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја у циљу да Вама помогне у самопроцени сопствених јаких страна и слабости у вези са Вашим професионалним компетенцијама.

Добијени резултати могу Вам бити од помоћи за постављање циљева у планирању стручног усавршавања.

Приликом процене, имајте у виду значење бројева:

5 – одличан / увек

4 –  врло добар / веома често

3 –  добар / понекад

2 –  слаб (захтева моју пажњу, неопходно је  унапредити дату компетенцију) / веома ретко

1 – недовољан (неопходно је хитно предузети одговарајуће активности како би се  унапредила дата компетеција) / никада

1-      Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе 
-У планирању садржаја и начина рада руководим се циљевима и исходима наставног предмета 1 2 3 4 5
-Користим методе и технике примерене предмету и ученицима којима предајем 1 2 3 4 5
-Садржаје предмета који предајем повезујем са примерима из свакодневног живота и искуствима ученика 1 2 3 4 5
-У планирању и организовању рада руководим се образовним стандардима 1 2 3 4 5
-Упућујем ученике да садржаје предмета који предајем повезују с другим предметима и областима 1 2 3 4 5
-Наставу обогаћујем искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања 1 2 3 4 5
-Користим аудиовизуелне и илустративне материјале у настави у функцији учења ученика 1 2 3 4 5
-Користим савремене образовне технологије како би подстакла/ао учење ученика 1 2 3 4 5
-Познајем и користим различите начине праћења и вредновања рада ученика 1 2 3 4 5

Просечна оцена

 

К2-Компетенција за поучавање и учење 
 
-Јасно наглашавам кључне појмове и истичем циљеве часа 1 2 3 4 5
-Проверавам да ли су упутства која дајем јасна свим ученицима 1 2 3 4 5
-Подржавам ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења 1 2 3 4 5
-Наставне материјале, методе, темпо рада и захтеве прилагођавам различитим образовним потребама и могућностима ученика 1 2 3 4 5
-Када год је могуће у раду користим групну дискусију, дебате, играње улога 1 2 3 4 5
-Подстичем ученике да користе различите начине и приступе у решавању задатака 1 2 3 4 5
-Користим ученичка постигнућа као показатељ ефикасности и ефективности сопственог рада 1 2 3 4 5
-Прихватам одговоре ученика на начин који охрабрује и подстиче њихово даље учешће у раду 1 2 3 4 5
-Ученицима дајем благовремену и јасну повратну информацију о постигнућима, напредовању и елементима које треба унапредити 1 2 3 4 5

Просечна оцена

 

К3- Компетенције за подршку развоју личности ученика 
-Континуирано охрабрујем ученике да дају све од себе 1 2 3 4 5
-У односу са ученицима уважавам њихове потребе и осећања 1 2 3 4 5
-Користим технике позитивног дисциплиновања ученика без коришћења страха као мотиватора 1 2 3 4 5
-Пружам подршку и охрабрење када ученици доживе разочарење и неуспех 1 2 3 4 5
-Исказујем позитивна очекивања у вези са оним што ученици могу да постигну 1 2 3 4 5
-Планирам различите активности које обезбеђују укључивање ученика са различитим индивидуалним карактеристикама и потребама 1 2 3 4 5
-Избегавам деструктивну критику, исмевање и сарказам у контакту са ученицима 1 2 3 4 5
-Пратим развој и напредовање различитих аспеката личности ученика 1 2 3 4 5
-У планирању сопственог рада и активности које организујем са децом уважавам социјални контекст из кога деца долазе 1 2 3 4 5

Просечна оцена

 

К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу  
-Радо размењујем идеје, наставне материјале и опрему са колегама 1 2 3 4 5
-Са родитељима градим атмосферу међусобног поверења, укључујући их у различите активности у школи 1 2 3 4 5
-Планирам и осмишљавам садржаје сарадње са установама и институцијама из окружења 1 2 3 4 5
-Ученике, родитеље/старатеље, колеге, локалну  заједница од значаја за образовно-васпитни рад користим као ресурс за планирање и реализацију наставних и ваннаставних активности 1 2 3 4 5
-Иницирам и прихватам иницијативу различитих партнера који  могу да допринесу напредовању школе и ученика 1 2 3 4 5
-У комуникацији са партнерима руководим се правилима успешне комуникације 1 2 3 4 5
-Редовно информишем заинтересоване партнере о активностима школе које могу унапредити сарадњу 1 2 3 4 5
-Познајем различите облике и садржаје сарадње са различитим партнерима 1 2 3 4 5
-Учествујем у раду тимова и стручних тела у школи 1 2 3 4 5

Просечна оцена

 

SWОТ aнализа

SWОТ анализа је једнa од техника које могу да се користе како у установама тако и на личном плану као основа за сагледавање стања и планирање.

Структурисана је тако да се бави идентификовањем снага (енгл.Strenghts), слабости (енгл.Weaknesses), могућности (енгл.Opportunities) и опасности (енгл.Threats) и омогућава критичко и обухватно сагледавање ситуације, проблема.

Циљ SWОТ анализе је да се изврши процена у вези са наведеном структуром где се разматрају и унутрашњи (предности –Strenghts и слабости –Weaknesses) и спољашњи фактори (могућности –Opportunities и опасности –Threats).

анализа унутрашњих аспеката

позитивно

негативно

Снаге (појачати) Слабости (елиминисати)

анализа спољашњих аспеката

Могућности/шансе (истражити) Опасности/претње (смањити или избегавати)

                                  

Поставите коментар

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s