Tag Archive | правопис

ДЕКЛИНАЦИЈА-падежи, придеви, именице,заменице

Промена именица по падежима још се назива склањањесклонидба или деклинација.

Промена именица

Именице се у реченици остварују у облицима промене, који се утврђују према наведеним граматичким категоријама броја, рода и падежа, којих име више. Све именице српског књижевног језика могу се поредати у четири врсте промене узимајући у обзир њихов основни облик (номинатив једнине) и завршетак основе.
deklinacija

 Промена именица I врсте

По првој именичкој врсти мењају се именице мушког рода чији се основни облик (ном. јд.) завршава на , -о и , као и именице средњег рода чији се основни облик завршава на  и  и чија основа у свим падежима остаје неизмењена (Станојчић и Поповић 2005). Преглед је дат са основама и наставцима, како би се потоњи лакше уочили.
Именице мушког рода мењају се по следећем обрасцу: Наставите са читањем